NEUMAN, T. Přívěs pro přepravu formulového vozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Blaťák, Ondřej

Úkolem diplomanta bylo zaměřit se na návrh přívěsu za dodávkový automobil pro přepravu experimentálního vozidla ÚADI (formule Ford) a formule Student. Je třeba říci, že pan Neuman pracoval velice samostatně. Tato možná až přílišná samostatnost (nevyužíval konzultací) vedla k tomu, že zadání nebylo naplněno tak, jak bylo předpokládáno. V rámci diplomové práce se podařilo navrhnout přívěs, avšak jeho příliš vysoká hmotnost (s ohledem na přepravovaný vůz) a další konstrukční nedostatky zabrání jeho realizaci na ÚADI. Podle původních předpokladů rovněž postrádám postup legalizace takovéto stavby přívěsu a především celkovou kalkulaci nákladů na stavbu přívěsu. Rovněž v odhadu zátěžných účinků, na jejichž základě je konstrukce dimenzována spatřuji celou řadu chyb. I svým rozsahem je práce nanejvýše podprůměrná. Z hlediska stylistického a grafického je diplomová práce na slušné úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Hejtmánek, Petr

Diplomová práce pana Tomáše Neumana se zabývá návrhem přívěsného vozíku pro přepravu malého formulového vozidla. Po velice krátké a příliš stručné rešeršní části ihned následuje rozpracovaný návrh přívěsného vozíku. Druhá polovina práce se věnuje určování zatížení a analýze napjatostí dvou jízdních stavů: jízda naloženého vozíku jedoucího rovnoměrnou rychlostí a vyklápění zatížené nástavby u stojícího vozíku. Žádným způsobem nejsou zohledněny ani jinak zmíněny jiné potenciálně rizikové stavy, např. prudká akcelerace/decelerace, jízda po nerovné vozovce, zatáčení. Ač byly definované cíle práce v podstatě splněny, samotný způsob zpracování, rozsah a povrchnost řešení vytváří dojem, že se nejedná o návrh konstrukční, ale spíše koncepční návrh přívěsného vozíku. Výběr většiny funkčních systémů není detailně zdůvodněn, ani není dále rozpracován, např. ze systému zvedání nástavby je zmíněn pouze samostatný hydraulický válec bez dalšího hydraulického příslušenství, jenž byl navíc vybrán jen na základě délky zdvihu. Při určování stavů zatížení bylo až příliš prostoru věnováno aerodynamickému odporu, který byl navíc vypočítán z nekvalifikovaného odhadu koeficientu vzdušného odporu. Vzdušný odpor byl nejprve určen pro samostatný vozík, v následném výpočtu aerodynamických sil naloženého vozíku není zohledněna ani změna čelní plochy ani koeficientu vzdušného odporu vozíku s formulí, který je navíc tažený za vozidlem. Celkový návrh je navíc předimenzovaný, už vzhledem k celkové hmotnosti vozíku 990kg, který má převážet formuli o hmotnosti max. 450kg. Výsledkem snažení je velice krátká práce s konstrukčně nepropracovaným návrhem přívěsného vozíku. Přes veškeré připomínky a nedostatky, i vzhledem k velkému rozsahu zadání, doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 33944