KULENDA, M. Možnosti systému Sinumerik při programování CNC obráběcích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Polzer, Aleš

Student ve své diplomové práci věnuje dostatečnou pozornost všem stanoveným cílům.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sámelová, Vendula

Sníženou známkou hodnotím splnění požadavků zadání ze dvou důvodů. Je škoda, že výroba součásti nebyla prakticky provedena a nebyl tak ověřen výrobní proces a také jsem v práci nenašla příklady ve formě interaktivních studijních materiálů, které jsou dány právě zadáním. Také se mi zdá nadbytečná kapitola Technicko-ekonomické zhodnocení. Není dána zadáním a nemá příliš velkou vypovídací hodnotu. Práce je pěkným uceleným přehledem o programování frézovacích operací v ŘS Sinumerik 840D. Technologie výroby součásti je zpracována kompletně a přehledně. Simulace součásti byla provedena a lze tedy říci, že i samotná výroba součásti by mohla být zdařilá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 33941