BUŽEK, J. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Výslednému návrhu předcházelo několik podrobných, a vždy kvalitně provedených konceptů, které dokladují schopnosti autora. Výsledný návrh je působivý, zejména díky perspektivním vizualizacím, za diskutabilní považuji funkční využití zelené zvlněné střechy návštěvníky zahrady. Otázky a náměty k obhajobě: Popište detailní řešení základové konstrukce s tepelnou izolací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování profesionální přístup podpořený praktickými zkušenostmi
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Ponešová, Barbora

Student předkládá návrh s přehledným urbanistickým řešením. Jeho srozumitelnost však nabourává nejednoznačný nástup do areálu Květné zahrady. Autor vytváří dva vstupy - jeden skrze čestný dvůr (placený) a druhý skrze budovu kavárny a bookshopu (neplacený?). Jak bude probíhat režim prodeje a kontroly vstupenek do zahrady? Za přínosné považuji koncept přidávání nových objemů podél stavajících zdí. Ovšem samotná architektura novostaveb je nepřesvědčivá, zvláště potenciál liniové budovy v severní částí předpolí coby novodobé kolonády zůstává nevyužit. Není také jasné, jakou má autor představu o zahradních úpravách před touto kolonádou - tedy čím má tento veřejný prostor být. Mnoho otázek jistě vyvolá pochůzí zelená střecha. Předně - jaký je důvod po ní stoupat - co z ní návštěvník uvidí? Jak bude zajištěna bezpečnost návštěvníků na ní? Proč je zábradlí navrženo uprostřed střechy a ne při jejím okraji, kde hrozí pád? Jak budou zajištěny světlíky proti poškození? Dispozice vykazují při bližším zkoumání jisté nesrovnalosti: absence zádveří u novostaveb, průchod na WC zaměstnanců přes sklad (kavárna), nešikovně řešené veřejné WC / bez úklidové komory (vstupní objekt čestného dvora 1.NP), chybějící zázemí pro akce ve studeném skleníku, nepřijatelný nástup do bytu správce přes foyer přednáškového sálu, sklad a zádveří (vstupní objekt čestného dvora 2.NP), WC pro ředitele zahradnictví přístupné jen přes šatnu zaměstnanců. Konstrukční řešení nových objektů není přizpůsobeno zamýšlenému architektonickému záměru - konkrétně ŽB konstrukce "landartového" objektu působí poněkud masívně (bezmála metrová atika zelené střechy). Po formální stránce práce vykazuje slušnou grafickou úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C
Architektonické řešení D
Provozní řešení C
Technicko konstrukční řešení C
Formální úroveň B
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 22919