OMELKA, V. Návrh regulátorů pro regulované soustavy s velkými časovými konstantami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Davidová, Olga

Bakalářská práce se zabývá návrhem regulátorů pro regulované soustavy s velkými časovými konstantami. K určení parametrů regulátorů je použita metoda optimálního modulu, Ziegler-Nicholsova metoda kritického zesílení a Ziegler-Nicholsova metoda čtvrtinového tlumení. Výsledky jsou přehledně zpracovány v tabulkách a regulační průběhy namodelovány v grafech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Rojka, Aleš

Práce měla za úkol vybrat vhodné metody, které budou použity pro návrh regulátoru. Popsat je a s pomocí Matlab-Simulinku namodelovat jejich regulační průběhy. Vyhodnocení bylo provedeno pomocí regulačních průběhů z hlediska přesnosti a kvality regulace. Student splnil všechny body zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 33970