JABANDŽIEVOVÁ, B. Posouzení vlivů běžně používaných hasiv na vybrané složky životního prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Zlámalová Gargošová, Helena

Diplomová práce studentky Barbory Jabandžievové je zaměřena na hodnocení ekotoxikologického vlivu hasebních prostředků. K tomuto hodnocení vybrala hasební prostředky na základě konzultace se zástupci HZS Jihomoravského kraje, tj. takové prostředky, které jsou při hasebních zásazích nejvíce využívány. Důvodem bylo zejména to, že zatímco informace o biodegradabilitě těchto prostředků jsou většinou součástí bezpečnostních listů, informace o jejich toxicitě převážně chybí a rovněž ve vědecké literatuře jsou velmi řídké. Pro účely testování zvolila testy v akvatickém a rovněž v kontaktním uspořádání pro odhad účinků předmětných látek nejen na terestrický i akvatický ekosystém. Na práci studentky Báry Jabandžievové oceňuji její aktivní přístup, zejména to, že využila příležitosti zpracovat si převažující část práce na VUSTAH a.s. Brno, kde se před tím účastnila praxe. Oceňuji aktivitu studentky a samostatnost, při plánování způsobu testování a výběru testovacích organismů, kdy bylo uskutečněno velké množství časově náročných testů. Práci bych vytkla pouze malé množství časopiseckých zdrojů. Nicméně celkově práci studentky hodnotím pozitivně, neboť získala velké množství výsledků z jednotlivých předběžných i základních testů, které přehledně zpracovala. Její přístup k práci a práci samotnou hodnotím stupněm – A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vávrová, Milada

V diplomové práci byly pomocí ekotoxikologických testů s akvatickými a terestrickými organismy hodnoceny hasební prostředky nejčastěji používané v Jihomoravském kraji. Byla testována pěnidla Sthamex a Moussol, tuhá smáčedla TS ECO a TS TURBO a hasicí prášek ABC FAVORIT. Z výsledků všech testů byly vypočteny hodnoty IC50, LC50 a EC50, prostřednictvím kterých byl posouzen vliv jednotlivých hasebních prostředků na složky životního prostředí. Z výsledků vyplynulo, že vytčené cíle byly splněny. K práci mám pouze jednu faktickou připomínku, že by bylo vhodnější z dané oblasti prostudovat více literatury; počet literárních zdrojů by mohl být větší. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm "A", výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Závěry práce a jejich formulace A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 99948