WAWROSZOVÁ, S. Sledování výskytu mykotoxinů v pivech z obchodní sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Běláková, Sylvie

Diplomová práce studentky Simony Wawroszové byla vypracována ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském v rámci projektu „Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků“. Úkolem studentky bylo zpracovat literární rešerši zaměřenou na výskyt mykotoxinů v pivu. V experimentální části se studentka zabývala analýzou mykotoxinu DON, jeho konjugátu D3G a OTA ve vzorcích piva z české, slovenské a polské obchodní sítě. Pro analýzu byla použita metoda UPLC/FLR a HPLC/MS/MS. V laboratoři studentka pracovala samostatně a svědomitě, k zadání diplomové práce přistupovala iniciativně (včetně zakoupení vlastních vzorků z obchodních sítí). Bez potíží zvládla práci s náročnou přístrojovou technikou. Výsledky vždy průběžně konzultovala. K její práci nemám žádné připomínky. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě a hodnotím celkovou známkou výborně (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pospíchalová, Markéta

Pro regulaci mykotoxinů v potravinách a v krmivech používá legislativa pojmy "maximální reziduální limit" a "směrná hodnota". Vysvětlete prosím rozdíl mezi těmito limity.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 100140