VLČKOVÁ, Z. Využití mikropreparativní izoelektrické fokusace při analýze biologických vzorků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Šalplachta, Jiří

-

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Flodrová, Dana

K předložené diplomové práci Bc. Zuzany Vlčkové nemám zásadnější připomínky, požadavky zadané práce byly splněny a získané výsledky byly správně a přehledně interpretovány. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně – A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 91175