VAJGLOVÁ, K. Vliv různých potravin na viabilitu a růst probiotických bakterií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Márová, Ivana

Předložená diplomová práce byla zaměřena na studium životaschopnosti probiotických mikroorganismů v prostředí různých typů potravin a nápojů. Probiotika byla inkubována s několika skupinami potravin a poté charakterizována jejich viabilita při průchodu modelovým trávicím systémem. Účelem mělo být doporučení způsobu užívání probiotik a typy potravin, které zásadně ovlivvňují viabilitu probiotik v pozitivním či negativním ohledu. Byyl hodnoceny dva kmeny probiotik rodů Lactobacillus a Bifidobacterium a směsný komerční preparát . Teoretická část je zpracována stručně přehledně a obsahuje vešekrá základní východiska pro řešení práce. V rámci experimentální části bylo třeba zvládnout poměrně široké spektrum metod od kultivačních technik a průtokové cytometrie k hodnocení viability i různé extrakční a homogenizační techniky metody. Řada postupů zpracování potravin a kultivace musela být optimalizována či nově zavedena za studovaným účelem. Diplomantka řešila práci s velkým zájmem a tvůrčím přístupem. Projevila značnou míru samostatnosti i organizačních schopností při plánování poměrně rozsáhlých experimentů, prokázala potřebné laboratorní dovedností i schopnost zpracování experimentů na úrovni vyhodnocení i interpretace dat. Výsledkem je zdařilá práce, jejíž dílčí výstupy budou prezentovány na mezinárodní konferenci RAFA 2017. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výslednou známkou "výborně" (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Němcová, Andrea

Předkládaná diplomová práce Bc. Kláry Vajglové se zabývá vlivem různých potravin na viabilitu a růst probiotických bakterií. Práce se zaměřuje na sledování mikrobiální viability vybraných probiotických kmenů v prostředí běžných potravin a nápojů. Tato problematika je aktuální, zejména vzhledem k praktickému užití probiotických kmenů ve farmaceutickém průmyslu a celé řadě potravinářských aplikací. V tomto případě ve vlivu probiotik na zvýšenou kvalitu potravin a následně lidského zdraví. Práce je přehledně zpracována na 60 stranách včetně příloh. Pro její vypracování bylo použito 68 literárních zdrojů. Velmi kladně hodnotím použití řady publikací od zahraničních autorů. Avšak rozsah teoretické části je poněkud kratší. Uvítala bych širší rozpracování některých kapitol, například kapitoly funkce gastrointestinální mikroflóry. Zajímalo by mě, jaké hlavní faktory se v současnosti nejvíce podepisují na snižujícím se množství střevní mikroflóry, kromě uvedených antibiotik. Cíle na zpracování literární rešerše zaměřené na probiotika a jejich metabolismus plynoucí ze zadání práce jsou však splněny. V experimentální části práce byla provedená charakterizace potravin a jejich následné naočkování probiotickými kulturami rodů Lactobacilus, Bifidobacter a směsným komerčním probiotikem. Následně byly potraviny podrobeny simulovanému trávení v modelovém trávicím systému, po kterém následovalo stanovení viability přeživších probiotických kultur kultivační metodou i metodou průtokové cytometrie. Z výsledků jasně vidět vliv dané potravinové matrice na schopnost probiotické kultury přežít a dostat se až na místo určení. Prezentací získaných dat studentka prokázala nejenom zvládnutí různých metodických technik, ale i orientaci v dané problematice při interpretaci jednotlivých závěrů v diskusi. Vzhledem k současné potřebě zvýšit kvalitu stravování u lidí je celkový dojem z práce velmi pozitivní. K práci bych však měla formální připomínku: Prezentace výsledků viability buněk je zpracována převážně do tabulek, které obsahují také sloupeček s označením %. Sloupeček označuje počet buněk z původního množství, které přežilo simulovaný trávicí proces v určené potravině. Tento počet je vždy kladný, a proto se může každá potravina jevit jako vhodné prostředí pro růst probiotických bakterií. Přehlednější by bylo uvedení zvýšení () případně snížení () původního množství viabilních buněk po trávení. Závěrem mohu říci, že všechny požadavky na cíle předložené diplomové práce byly splněny, práci doporučuju k obhajobě a hodnotím stupněm výborný (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 99329