TOMASZ, T. Vliv teploty a sucha na obsah proteinů gliadinové a gluteninové frakce u čtyř odrůd pšenice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrstka, Miroslav

Předložená diplomová práce řeší aktuální problematiku vlivu extrémních klimatických jevů na kvalitu pšeničného zrna. Experimentální materiál byl získán z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Experiment probíhal v letech 2015 – 2016 a některé výsledky byly již publikovány. Diplomantka začala pracovat na řešení problému již v 1. ročníku navazujícího studia a tato skutečnost se odrazila ve velkém množství vykonané práce, což ilustruje skutečnost, že výsledky jsou shrnuty ve 40 grafech, z nichž každý byl získán zpracováním 36 naměřených dat. Ke zpracování takového množství dat byl třeba adekvátní statistický aparát (ANOVA a redundanční analýza). Diplomantka výborně pracovala s literaturou, o čemž svědčí rozsáhlá bibliografie obsahující převážně původní články. Výsledky jsou přehledně a bezchybně zpracovány a excelentně diskutovány. Autorka byla aktivní při řešení úkolů a problémy pravidelně konzultovala s vedoucím práce. Text práce je logicky uspořádaný, obsahově i formálně na vysoké úrovni. Celkově práci hodnotím jako vynikající.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vítová, Eva

Diplomová práce se zabývá vlivem vysoké teploty a nedostatku vody na obsah lepkových proteinů u čtyř odrůd pšenice ozimé: Bohemia, Tobak, Pannonia a Syria. Teorie je zpracovaná výborným způsobem, prakticky bez překlepů a formálních chyb. Vychází ze 109 kvalitních literárních zdrojů, většinou cizojazyčné časopisecké vědecké publikace, podává ucelený přehled dané problematiky a tvoří tak kvalitní podklad pro experimentální část. Experimentální část spočívá v analýze vzorků kultivovaných za různých podmínek (různá teplota a vlhkost). Pro stanovení gliadinových proteinů byla použita kyselá elektroforéza v polyakrylamidovém gelu (A-PAGE) a gluteninové proteiny byly stanoveny pomocí elektroforézy v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti dodecylsíranu sodného (SDS-PAGE). Získané výsledky jsou prezentovány formou grafů, nechybí kvalitní statistické zpracování. Výsledky jsou správně interpretovány a výborně diskutovány. Celá práce je zpracována výborným způsobem, po stránce obsahové i formální splňuje požadavky na magisterskou diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 94718