STRAPKO, T. Termické zpracování odpadů s využitím tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlas, Martin

Předpoložená práce pana Tibora Strapka splňuje body zadání. Zaměřuje se na aktuální problematiku spalování odpadů s využitím energie. Po obsahové stránce a rozsahem zpracování práce převyšuje nároky kladené na závěrečnou bakalářskou práci. Pan Tibor strapko velmi dobře pracoval s poskytnutou literaturou. Rešeršní část jasně ukazuje, že se neuchýlil pouze k internetové rešerši, ale výborně využíval celou řadu hodnotných publikací a to zejména anglicky psaných. Pan Tibor strapko se zorientoval v odborných publikacích a specifických termínech. Rovněž oceňuji, že práce byla zpracována v češtině, přestože čeština není jeho mateřským jazykem. Tento fakt se projevil v nižší jazykové úrovni práce (stylistika, pravopis). Příležitost ke zlepšení rovněž spatřuji v grafické úpravě práce (nejednotné formátování odstavců, různé typy odrážek apod.). Velmi pozitivně hodnotím rovněž vytvořený výpočtový nástroj, který prokázal schopnost pana Tibora Strapka řešit rovněž praktické úkoly. Přes uvedené nedostatky hodnotím přístup pana Tibora Strapka k řešení práce i práci jako celek velmi pozitivně. Práce se zcela jistě stane dobrým základem pro následnou fázi jeho studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Touš, Michal

Předkládaná práce pojednává o problematice termického zpracování odpadů. Je členěna do osmi kapitol včetně závěru. Autor v nich popisuje způsoby nakládání s odpady a zaměřuje se poté na termické zpracování odpadů v zařízeních WTE (Waste-to-Energy). V sedmé kapitole jsou uvedeny hlavní energetické toky v zařízení WTE a výpočtový model v MS Excel pro jejich vyčíslení. Práce je logicky členěna a vyváženým způsobem pojednává o dané problematice. Kladně hodnotím to, že autor připojil ke své práci také praktickou část – již zmíněný výpočtový model. Dále kladně hodnotím použití sankeyových diagramů pro znázornění hlavních energetických toků v zařízení WTE. Autor se bohužel nevyhnul většímu množství chyb a překlepů. Formulace sdělení a konstrukce vět jsou místy kostrbaté a nejasné. Použitý způsob pro dopočítání některých parametrů ve výpočtovém modelu není lineární regresí, jak je uvedeno v práci, ale poměrovým rozdělením intervalu dopočítávaných parametrů. Celkově je ale vidět, že autor do problematiky pronikl a dobře se v ní zorientoval. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 41027