MAREČKOVÁ, K. KNIHOVNA plus - Multifunkční objekt s knihovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kristek, Jan

Kateřina Marečková věnovala své bakalářské práci maximum úsilí, jež se projevuje i v kvalitě odevzdaného projektu. Kateřina je schopná koncepčně myslet a samostatně využívat metody tvůrčí práce, kterými dokáže koncept přesvědčivě převést do architektonického návrhu. Její silnou stránkou je technické uvažování a logická argumentace, což ale občas vede k potlačení intuice. Pokud se Kateřina naučí v klíčových momentech spoléhat také na svůj „vnitřní hlas“, bude zajisté skvělou architektkou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 100 Studentka věnovala práci odpovídající úsilí i čas.
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Foretník, Jan

Předložená práce je řešena v souladu se zadáním. Přes výše uvedené výhrady práce splňuje požadavky na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B 16 Zvolené řešení je citlivé k řešenému vnitrobloku. Zvolený nástup do objektu knihovny přes navržený park ve vnitrobloku koresponduje se zvoleným konceptem, neřešeny však zůstávají slepé štíty proluky na Pekařské. Objekt vlastní knihovny umístěný při ulici Sladová vytváří příliš výraznou hmotu orientovanou do soukromé části vnitrobloku, čímž je vytvořen velmi kolizní moment. Ne zcela vhodně je řešen vjezd do garáží, který je v konfliktu s nástupním prostorem knihovny.
Architektonické řešení A 18 Je řešeno adekvátně ke zvolenému konceptu. V dokumentaci není dostatečně popsáno materiálové řešení.
Provozní řešení A 19 Zdánlivě iracionální střídání rušných a klidných podlaží (s eskalátory propojujícími pouze ta rušná) vytváří ve výsledku promyšlený, rafinovaný a funkční celek, který je v souladu se zvoleným konceptem.
Technicko konstrukční řešení B 16 Technické řešení je možné. Nejasný je princip podepření konzoly konstrukcí nástupních eskalátorů. Předložený detail nevyobrazuje styčníky příhradových konstrukcí pater. Vykazuje chyby v popisech.
Formální úroveň B 17 Předložená dokumentace je přehledná a na velmi dobré grafické úrovni. Drobné nedostatky jsou uvedeny výše.
Navrhovaná známka
B
Body
87

eVSKP id 102884