SMRČEK, P. Staro - nové městské lázně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Za nesporný klad koncepčního přístupu lze považovat odvahu vstoupit do řešeného území s návrhem jasně odrážejícím principy soudobého architektonického výrazu, což může být v daném prostředí určitým oživením. Výsledný návrh řešení prokazuje schopnost autora přímo konfrontovat historické hodnoty původního objektu s vlastním pojetím novotvaru. Škoda jen, že nebylo věnováno více pozornosti časovému limitu práce, aby mohla být detailněji propracována výsledná grafická adjustace projektu, která by ještě lépe vysvětlila a obhájila koncepční záměry autora. Závěrem konstatuji, že práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářský projekt. Otázky a náměty: 1. protože chybí půdorys suterénu nového bazénového objektu, popište stručně představu o provozech v suterénu. 2. jaká je zvažovaná kapacita nového bazénu, jak je například zajištěno potřebné parkování pro návštěvníky ?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 87 pracovitý, zodpovědný, samostatný
Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Pospíšil, Zdeněk

Práce představuje další z možných přístupů k obnově a architektonické rehabilitaci významného funkcionalistického objektu. K případným novodobým zásahům do prostoru autor přistupuje uvážlivě a ve výsledku podporuje maximální vyznění architektonických hodnot památky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C a) areál Zbrojovky – situační schema nabízí základní představu o struktuře nové zástavby území. Chybí ovšem podrobnější rozpracování, legenda a pod. b) areál lázní –detailní situace vlastních lázní je sice podrobnější, vykazuje ovšem určité nepřesnosti. Včárové grafice není zcela jasné, co je objekt, co plocha, kde končí původní objekt a začíná novostava a pod. Rovněž velmi schematické a ne zcela nejvhodnější je řešení nového parkoviště v jižní části řešeného území.
Provozní řešení B autor nabízí zajímavý koncept lázeňského objektu. Podrobně řeší také možné nové využití objektů letních lázní. Do vnitřních ploch areálu vkládá také nový objekt krytého bazénu, čímž zvyšuje standard využití ze sezónního na celoroční. Je ovšem třeba upozornit, že projekt vykazuje některé dílčí nepřesnosti či nedokončenosti, které znesnadňují orientaci ve výkresech. Někde chybí zakreslené vstupy do místností, někde jsou vyčerněny konstrukce, které měly být zakresleny jako pohledové, někde jsou nelogické popisky – půdorys nazvaný přízemí je ve skutečnosti kombinací půdorysu suterénu a 1.NP.
Technicko konstrukční řešení C autor se ve stavebně-konstrukčním detailu zaměřil na řešení novostavby bazénového objektu. Ve srovnání s ostatními pracemi v předloženém elaborátu chybí konstrukční schema objektu. K určitým nepřesnostem souvisejícím s technickým řešením konceptu můžeme přičíst skutečnost, že snad na každém výkresu je jinak orientována severka, což prakticky znemožňuje případné posouzení vlivu oslunění.
Architektonické řešení A z tohoto pohledu autor nabízí elegantní a důstojnou formu nového života pro historicky cenné objekty. Navržené novotvary nenásilně podtrhují funkcionalistický výraz původního a dávají mu naplno vyznít.
Formální úroveň B i přes výše uvedené připomínky mohu konstatovat, že práce je po formální stránce zpracována na velmi dobré úrovni. Je patrné, že autor věnoval grafické práci a adjustaci projektu pozornost a čas odpovídající závažnosti závěrečné práce BSP.
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 102866