KOVAŘÍKOVÁ, P. Y Soft Campus - poloopuštěný areál Střelnice v Brně-Pisárkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Jan

Urbanistické řešení respektuje historické hodnoty v území a snaží se jimi obohatit komplexní zastavovací plán. Urbanismus odpovídá požadavku zadání, kterým byl návrh kampusu. Vhodná funkční a prostorová skladba budov v území předznamenává zdravou a udržitelnou budoucnost území. Návrh si vtipně poradil s terénními podmínkami území. Koncept okružní obslužné komunikace a relaxační parkové zóny uprostřed je trefa do černého. Sídlo firmy má optimální hmotu z hlediska vnitřního provozu a ekonomičnosti výstavby. Jasný vnitřní dispoziční rozvrh není nudný, budova svým tvarem a vnitřními atrii nabízí dostatek atraktivních průhledů a prostorozážitků. I přes olbřímí stavební program se podařilo v návrhu udržet měřítko člověka-zaměstnance. Navržený standard odpovídá významu zadavatele, vnitřní provozy a vazby odrážejí perfektní znalost zadavatelových potřeb. Konstrukční řešení objektu je adekvátní, stejně jako koncept hospodaření s energiemi. Vnější výraz budovy brnká na můj vkus až příliš vehementně na ekologickou strunu. Ocenil bych vzhledem k předmětu podnikání zadavatele větší informačně-technologickou sémantiku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Přístup studentky ke zpracování bakalářské práce byl příkladný a v rámci FA obdivuhodný. Studentka reagovala na podněty vedoucího práce konstruktivně a nad rámec očekávání. Pilně zdokonalila své grafické dovednosti a patřila k tahounům ateliéru.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Hýl, Petr

Oceňuji čitelný a logický koncept navržené budovy, vycházející z provozních požadavků, včetně napojení na celý areál, který je důsledně dopracován. Ne zcela využitý zůstává architektonický výraz budovy a případně potenciál v průzkumu a inovaci vztahu pracovního a volnočasového prostředí, mezi jednotlivými profesemi, provázanosti areálu s okolím.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Areál je promyšleně funkčně hierarchizován ve směru západ-východ a využívá a doplňuje daný přírodní rámec lokality. Návrh počítá s rozvojem firmy a zohledňuje přiměřeně všechny dopravní mody od logistiky firmy po pěší pohyb uživatelů. Je otázkou, zda navržená ortogonální struktura chodníků a zelených ploch odpovídá reálným směrům pěších cest a reaguje adekvátně na svažitý terén.
Provozní řešení B Budova je racionálně a přehledně provozně členěna na jednotlivé úseky s logickými návaznostmi. Komunikační jádra mají velmi velkorysé rozměry, jejich prostor by se dal přičlenit atriu či využít pro provozní místnosti nebo předsíně eliminující nutnost přetlakového odvětrání. Hovorny drobných rozměrů by se daly částečně umístit volněji do prostoru jako solitéry a zmenšit tak poměr chodeb bez denního světla. Open-space kanceláře se oddělením příčkami blízce podobají uzavřeným kancelářím.
Technicko konstrukční řešení B Modul skeletového systému vychází z provozních požadavků, monolitická fasáda v kombinaci se sloupy má zřejmě opodstatnění v energetickém konceptu budovy.
Architektonické řešení B Jednoduchý a přehledný koncept vychází z členění na tři vůči sobě posunutá křídla s třemi vnitřními atrii a z orientace jednotlivých provozů. Konceptu by pomohlo větší otevření interiéru do atrií zmenšením jader a jiným uspořádáním hovoren a malých zasedacích místností. Oceňuji nelehkou snahu o vyrovnání reprezentativní úlohy budovy a příjemného neformálního prostředí. Svěží barevnost a přívětivý materiál fasády působí uplatněný důsledně na celé budově poněkud monotónně a připomíná obdobné realizace.
Formální úroveň B Práce je zpracována na dobré grafické úrovni, chybí legenda širších vztahů, propojení barevného schématu areálu s legendou, jasné odlišení stávajících budov, legendy mají nejednotnou velikost písma (na úkor čitelnosti).
Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 102877