KOPILÁKOVÁ, Z. Městský sál ve Znojmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hora, Jan

Objekt na místě působí trochu jako meteorit, i když se o to snaží, nesrůstá důkladně se svým okolím nebo tak alespoň není prezentovaný. Ve svém místě a tvaru není dostatečně ukotvený. Dům se snaží být bombastický, ale právě v tom selhává. Není dostatečně bombastický, aby se mohl stát široce známou atrakcí, ale zároveň není ani dostatečně ekonomický. Prostorová hra se rozehrává v exterieru, ale už není reflektována v interieru. Koncept je mnohem více chtěný, než aby reflektoval skutečnost řešeného místa. Výstup na střechu rozšiřuje plochu náměstí, které je ale podané příliš abstraktně. Má-li být střecha rozšířeným prostorem náměstí, měli bychom se o něm něco dozvědět. Sportovní zóna vedle budovy lázní je rozporuplná, ale možná idea. Dobře je řešená zástavba před úřadem práce – odstiňuje jej, ale zároveň mu nechává prostor ve formě malé piazzety. Schody jsou příliš monumentální a střecha příliš rozlehlá. Dokáže město rozměru Znojma vyživit tak nákladný koncept? Také celá linie střechy stavby, která je devizou moha mít dramatičtější profil. Dům je na rozcestí a potřeboval by dotáhnout. Oceňuji, že se ale po velkých peripetiích podařilo dotáhnout fasádu jako jeden konzistentní celek, který mluví stejným jazykem na všech stranách. I přes tvarovou složitost je dům racionálně uspořádán. Negativně vnímám, že foyer je jeden rozlehlý horizontální prostor, kde prostorovost stavby vůbec nemám šanci zakusit. Restaurace v nejvyšším podlaží je příjemný bonus, ale opravdu poskytne natolik zajímavé výhledy? A může ve městě rozměru Znojma přesvědčivě fungovat? Dobře je řešený parkovací dům a jednoduše i zásobování. Prezentace je přesvědčivá a přehledná. Chybí mi zobrazení domu z hlavních pohledových os a jeho vnímání v celku města, dům je prezentovaný bez kontextu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C Zuzana pracovala konstantně celý semestr, ale koncept domu se nepodařilo přesvědčivě obhájit a dotáhnout. Autorka se nevyhnula přímým citacím, které se jí nepodařilo dále rozvinout. Jako hlavní pozitivum vnímám, že dům v závěru drží pohromadě jako celek a nerozpadá se na dílčí části.
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Toman, Radek

Autorka předkládá zajímavý návrh městského sálu, který se snaží vytvářet originální městské prostory jak vně, tak uvnitř stavby (např. střešní krajina nebo velice variabilní prostor sálu). S dalším rozpracováním ovšem ztrácí práce svoji přesvědčivost. Autorce se bohužel nepodařilo plně využít potenciál zvoleného architektonického konceptu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Autorka umisťuje budovu kulturního sálu do prostorově poměrně nesourodého a komplikovaného území. Tuto situaci zdařile řeší doplněním stávající zástavby o nové objekty. Městský sál je sebevědomě umístěn do centrální pozice a vytváří tak novou dominantu místa. Navržené objekty vymezují volné plochy, které dělí na jednotlivé funkční celky – park, náměstí, sportovní zóna, atd. Jednotlivé veřejné plochy však nejsou příliš rozpracovány (např. náměstí je ztvárněno pouze jako volná plocha bez jediného mobiliářového prvku, sportovní zóna je navržena poměrně nahodile). Tato nedotaženost návrhu veřejných ploch ubírá celé práci na přesvědčivém výrazu.
Provozní řešení C Městský sál je vložen do středu navržené hmoty, veškeré zázemí sálu je logicky umístěno po jeho stranách. Výhodou je veliká prostorová a funkční variabilita sálu. Provoz restaurace situovaný na 3. a 4. NP se jeví poměrně rozporuplně. Například na 3. NP nemá restaurace jediné okno. Restaurace má několik vstupů, ale není zcela jasné, jak je restaurace zásobována, patrně skrz stejný vchod a výtah, jaký používá veřejnost, což je v rozporu s normou.
Technicko konstrukční řešení C Objekt je konstrukčně velice komplikovaný, což je dáno velikostí stavby a rozměry kulturního sálu. Zde předložené konstrukční řešení se jeví jako opodstatněné a realizovatelné. V detailních výkresech není uvedena tloušťka základové desky. Základová deska tak, jak je nakreslena v detailu, se zdá být pro stavbu takových rozměrů velice subtilní. Buď by měla být základová deska silnější, anebo musí být zakreslena základová patka pod sloupem. Navíc podle výkresu řezu 1:200 je stavba založena na základových pasech. Založení stavby je tedy poměrně nejasné.
Architektonické řešení C Stavba předkládá poměrně jasné a výrazné architektonické řešení městského sálu. Výraz budovy je hlavní a nejdůležitější částí návrhu. Autorka přichází s veřejnou budovou v nejširším slova smyslu, kde veřejnost může využívat vnitřek stavby, tedy městský sál, střechu stavby i veškeré okolní plochy. Škoda je, že fasáda ukončující Pražskou ulici, významnou městskou tepnu, je poměrně nezajímavě ztvárněna, pouze jako zadní zásobovací trakt. Přitom tato "zadní" fasáda bude první dominantou, kterou ve Znojmě uvidí přijíždějící návštěvníci města.
Formální úroveň B Práce nevykazuje žádné opravdu závažné formální nedostatky. U výkresů nejsou uvedena měřítka.
Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 103037