VRZGULA, L. Dostavba městského bloku Studie dostavby městského bloku mezi ulicemi Koliště, Cejl a Vlhká [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Prostorový koncet dostavby bloku zvládnut velmi dobře. Pozitivní řešení je propojení lávkou s protější dostavbou bloku Magistrátu i oddělení vjezdu a výjezdu z podzemních garáží. Hmotové řešení nároží do ulic Koliště i Cejl s ustupujícími částmi podlaží je zvládnuto, snaha po akcentu a zároveň narušení monumentality je správné. Presentace podlaží všech řešených dispozic s podrobnostmi včetně konstrukčních detailů je zvládnuto.Parter vnitrobloku i ulic Koliště, Cejl a Vlhká je ale navržen jednotně, schematicky a nediferencovaně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Aktivní přístup, časté konzultace, pozitivní reakce na připomínky
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Vlček Ličková, Nina

Celkově se jeví pojetí projektu za velmi zdařilé a dobře promyšlené.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Návrh koresponduje s kontextem lokality a uzavírá vnitroblok očekávaným způsobem. Hmota objektů je adekvátní a odpovídá jejich pozici, jak u nárožní budovy, tak u domu v proluce. Návrh pracuje s ideou propojení a posílení pěších tras v okolí s řešeným územím. Zajímavé je řešení automobilové dopravy a nájezdu do podzemních garáží, i způsob zklidnění dopravy v ulici Vlhká.
Provozní řešení A Projekt si vzal za cíl věcnou ideu vytvoření nového policejního ředitelství, které by nahradilo stávající, umístěné v neadekvátních prostorách původního nájemního domu navrženém Otto Eislerem. Provozní řešení nárožní budovy je vhodné a variabilní. Nabízí možnost pronájmu kancelářských ploch, popřípadě celých pater. Budova v proluce je řešena jako bytový dům s širokou škálou bytů (od garsonky po 3 + KK) a náležitým provozním vybavením.
Technicko konstrukční řešení A Zvolené konstrukční řešení odpovídá charakteru objektů. Nárožní objekt je stavebně propojen s podzemními garážemi založenými technologií bílé vany, do vyšších pater pokračuje železobetonový skelet se ztužujícími jádry. Bytový dům je podsklepen, má stěnový nosný systém z keramických tvárnic. Odstínění hluku z Koliště je řešeno dvojitou fasádou s provětrávanou vzduchovou mezerou.
Architektonické řešení A Budova v nároží zaujímá tvar, vycházející z kontextu místa. Je možno ocenit racionální úvahu nad vývojem prostorově-hmotového konceptu. Architektonické pojetí je zdařilé.
Formální úroveň A Velmi dobrá formální úroveň. Vysoká grafická úroveň.
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 102898