KUKLOVÁ, A. Y Soft Campus - poloopuštěný areál Střelnice v Brně-Pisárkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Jan

Urbanistický návrh kampusu v sobě obsahuje základní kompoziční osy sledující logické provozní uspořádání. Pohyb v území je přirozený a bezkonfliktní. Funkční skladba kampusu předznamenává zdravou a udržitelnou budoucnost území. Ne zcela zřejmé je řešení dramatických terénních poměrů v území. Dispoziční a provozní návrh sídla firmy je velmi důvtipně vymyšlený. Dominantní výškový objekt v sobě obsahuje stabilizované divize, naopak součásti, u nichž se předpokládá rozšiřování a flexibilita, jsou „navěšeny“ na páteřní komunikaci a umožňují jednoduchý rozvoj respektive přestavby. Z návrhu dispozic je cítit hluboká znalost provozu a potřeb zadavatele. Hmotově je dům rozčleněn na několik objemů, což vede k citlivému zmenšení měřítka jak vůči uživatelům, tak vůči přírodnímu kontextu okolí. Fasády objektu jsou řešeny konvenčně. Designu by slušela větší míra odvahy a snad i výraznější uplatnění informačně-technologické sémantiky (ornamentiky).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Přístup studentky ke zpracování bakalářské práce byl zodpovědný, soustavný a svědomitý. Komunikace byla bezproblémová a konstruktivní.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Dundáček, Josef

Studentka splnila náplň dle zadání stavebníka. I přes drobné provozní chyby díky přehlednému schématu a nastavení jasných komunikačních os se jedná o poměrně funkční objekt. Architektonickým řešením nijak nevyčnívá, ale také neurazí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B - jednoduché a čitelné urbanistické řešení s páteřním propojením území pomocí jedné komunikace.
Provozní řešení B - jasné provozní řešení jednotlivých provozů dle základních hmot a dále podlaží jedné z hmot. - v rámci řešení dispozice jsou vytvořeny čitelné hlavní páteřní komunikace. - při grafickém zpracování zřejmě vypadly uzávěry schodišť v podzemních podlažích. - únikové východy z objektu mají opačný směr otevírání dveří
Technicko konstrukční řešení A - konstrukční řešení v pořádku. U vstupního objektu nad sebou nekorespondují sloupy v nadzemní a podzemní části.
Architektonické řešení B - hmotově je objekt rozehrán dle navazujících provozů. Tvarování třípodlažní hmoty RnD do jednotlivých žeber vytváří rozehranou strukturu objektu při zajištění dobrého osvětlení kanceláří. - řešení fasád decentní, bez výraznějších akcentů - poměrně potlačené umístění názvu společnosti na fasády
Formální úroveň B - graficky přehledné zobrazení situačních plánů, propracované grafické zpracování nadzemních půdorysů, čitelné řezy a pohledy s minimem kót. - ve výkresech půdorysů je absence grafického měřítka. - půdorys 1.NP by mohl být zpracován v návaznosti na okolí (situaci). - studentka splnila povinný rozsah pouze jedné vizualizace interiéru a jedné exteriéru. Nicméně stavba podobného rozsahu by zasloužila vizualizací více.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 102878