KABELÁČOVÁ, K. Diagnostika dohasínajícího dusíkového plazmatu metodou optické emisní spektroskopie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazánková, Věra

Diplomová práce se zabývá diagnostikou dohasínajícího plazmatu v proudícím režimu metodou optické emisní spektroskopie. V rámci práci bylo provedeno několik sad experimentů s různou konfigurací a za různých experimentálních podmínek. Naměřená data diplomantka zpracovala a vyhodnotila pečlivě. Výsledky experimentů v konfiguraci argonu s příměsí vzduchu byly publikovány v časopise Plasma Physics and Technology. Předkládaná práce tak přispěla k objasnění problematiky kinetických procesů v dohasínajících výbojích. Diplomantka pracovala během řešení samostatně a vlastní měření i zpracování výsledků pravidelně konzultovala. Bohužel v závěru práce se projevilo, že studentka během studia přešla na kombinovanou formu.Ssice si tak prodloužila dobu studia, ale neměla už dostatek času se práci věnovat hlouběji. Diplomová práce splnila zadané cíle, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím ji známkou C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury C
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace C
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Slavíček,, Pavel

V celé práci je špatně uvedeno napětí na výboji. Rozsah tlaků pro doutnavý výboj uvedený v kapitole 2.2 je špatně. Nejsou uvedeny parametry pro použitý termočlánek a infračervený teploměr. V Tab. 4 je špatně uvedena ohnisková vzdálenost spektrometru. Na Obr. 43 na ose y je špatná jednotka. Na Obr. 35. je nepřesný popis naměřeného spektra. Grafy nemají jednotný styl, umístění osy y u některých grafů není příliš vhodné. Interpretace výsledků a jejich diskuze je nedostatečná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků D
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem D
Závěry práce a jejich formulace C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 91375