CHUDJÁK, S. Štúdium chemických procesov v atmosférach exoplanét [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Krčma, František

Diplomat k práci přistupoval velmi svědomitě a do značné míra i zcela samostatně. Aktivně se podílel i na úpravách experimentálního vybavení a opravách hmotnostního spektrometru s reaktivní ionizací. K interpretaci výsledků se snažil využít veškeré dostupné literatury a s využitím tam získaných poznatků se snažil i intepretovat získaná experiemntální data. Výsledky práce byly částečně již prezentovány na mezinárodních konferencích, kde vzbudily nemalý ohlas.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

doc. Mgr. Vít Kudrle,Ph.D.

Práce, zvlášť ve své části využívající hmotnostní spektroskopii je velmi originální a přínosná. Kvalitu práce však sráží určité nedotaženosti, nedomyšlenosti, slepě převzaté věci a různé další detaily které by neměly autorovi uniknout. Např. V zadání je provedení elektrických měření a v práci přitom nejsou, proud iontů v MS určitě nebyl 5A, o parametrech klouzavého výboje (velikost elektrod, frekvence klouzání, přesné místo OES, vyřešení odtoku plynů (a tedy možnost zpětného proudění) atd.) se nedočteme nic, autor používá MS TOF ale na obrázku má kvadrupól, všechny vzorce ze strany 18 pocházejí z prací prof. A. Fridmana, v grafech 32 a 33 je neprotonovaná hmotnost zatímco v obr. 36 je už protonovaná, atd.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Závěry práce a jejich formulace A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 97066