KUBÍN, J. Řízení funkcí kvality a trasování v procesu výroby nádrží pro brzdovou kapalinu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pásek, Jan

Hodnocený diplomant prokazoval při práci na projektu diplomové práce dobré znalosti a praktické zkušenosti. Konstrukci vycházející z požadavků zadávající firmy dokázal smysluplně zasadit do teoretického rámce, což zbavuje jeho práci charakteru pouhého projektu. Své odborné znalosti projevil zejména při tvorbě uživatelských řídicích programů pro obslužné funkce navrhovaného zařízení. Na zadání pracoval v zadávající firmě, kde také svoji práci fyzicky realizoval. Konzultace vedoucího práce využíval v přiměřeném rozsahu, měl zájem na používání a implementacích moderních metod a zařízení. Pan Kubín postupoval systematicky a efektivně. Využíval literatury, kterou jsem mu doporučil, ochotně přijímal i praktické rady. Dle mého názoru je svědomitý, pilný a zodpovědný. Není vědecký typ, ale bude dobrým technikem. Nedostával se do časové tísně, ani nenarážel na závažnější problémy při řešení své práce. Práci navrhuji hodnotit velmi dobře / B – 82 bodů

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Weber, Martin

Cílem diplomové práce pana Kubína byl návrh a realizace testovacího zařízení nádrží pro brzdovou kapalinu, naprogramování řídicího algoritmu pro PLC, vytvoření vizualizace a veškerý software implementovat a linku zprovoznit. Zadání diplomové práce pro komerční firmu je poměrně časově i technicky náročné, ale jedná se v podstatě o komerční zakázku, kde technické řešení bylo předem známo, a byly využity komponenty, které již byly dříve používány pro podobné zařízení. Student tak neměl důvod něco vyvíjet. Požívané komponenty linky jsou kvalitní průmyslové výrobky s vlastní inteligencí a programovacím rozhraním. Zpracování a členění diplomové práce je provedeno logicky s cílem objasnit zadanou problematiku. Vložené obrázky a vývojové digramy mají zoufale nadměrnou velikost a plýtvá se tak papírem. Raději bych přidal popis pro volbu komponent, které díly byly brány v úvahu a které byly vyřazeny. Při vývoji testovací linky mi chybí volba a zdůvodnění vhodnosti snímačů, polohovacích prvků a tak podobně. Autor práce navrhl HMI rozhraní a PLC kód pro testování nádržek. Je zde určitý potenciál pro zlepšení, když si programátor osvojí zavedené výrazy používané v řídicích systémech. Například Stop stav, běh v automatickém módu a běh v manuálním módu. Dummy mód byl pro mě také novinkou. Závěrem bych konstatoval, že zadání zadavatelské firmy bylo splněno a linka je na testovací výrobě u zákazníka. Dokumentovat i vyřazené výrobky je určitě potřeba a při nejbližší příležitosti doporučuji toto implementovat do systému.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 102666