AMBRUS, A. ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Diplomanta, kterého vzhledem k dlouholeté spolupráci v rámci jeho studia mohu hodnotit jako autora velmi nadaného a tvůrčího, prokázal v průběhu diplomového semestru aktivní přístup i vůli k dosažení dobrého výsledku, jak to dokladuje i analytickou částí svého projektu. I přes tento chvályhodný přístup byl však celkový průběh zpracování projektu poněkud omezen nízkou základní ideovou soudržností jednotlivých částí navrhovaného objektu. Tato skutečnost poté, bohužel, výrazně snižuje celkovou čitelnost práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C Přístup studenta ke zpracování hodnotím jako aktivní, avšak problematický ve fázi hledání celkového konceptu návrhu.
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Magnusek, Pavel

Předložená práce dokladuje schopnost autora se odborným způsobem zhostit řešení stanoveného zadání. Na jeho práci lze spatřovat rezervy v oblasti autorského uchopení architektonického řešení včetně schopnosti správného vyhodnocení úvodní rozvahy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D Na první pohled chvályhodná snaha po sloučení tak protichůdných účelů celého projektu, jako je průmyslová činnost s muzeem a vinárnou, které by za jistých okolností mohly podporovat jedna druhou, vyznívá poněkud rozpačitě. Lze si představit, že nemusí být vždy na škodu, že proti sobě stojí business a kultura se zábavou pod jednou střechou, navíc v době, která je různým "multitasking" řešením velmi nakloněna. Ale postrádám v návrhu širší kontext s vytipovaným místem či přesvědčivé využití podnětů daných vnějších okolností, které by bylo těžištěm pro takovou pohnutku. Z předložené práce lze vyčíst, že určujícím kritériem urbanistického řešení je územní návaznost průmyslové stránky objektu, jenž však má již v názvu vetknuto kulturně historické směřování (Dům paměti). A zde spatřuji hlavní rozpor.
Architektonické řešení D Z předloženého návrhu je patrná snaha autora po jisté monumentálnosti, jejíž úroveň, jakoby přesahovala daleko nad rámec celé obce, až má tendenci nabýt dojmu nepatřičnosti vůči měřítkům zástavby, do níž je zasazena. Ano, pokud hodnotíme návrh pouze v kontextu objemu objektu samotného, ambice se mu upřít nedají. Je vypracován s jistou erudicí a zřejmě by objekt na jiném místě a za jiných okolností uspěl. Ale zde se nemohu zbavit dojmu bezradnosti, jenž vyústila v exhibici tvarů a forem, které se vymkly kontrole.
Provozní řešení C Potřeby průmyslového provozu jsou určující a prvořadě upřednostněny před ostatními účely. Činí základní stavební kámen funkčního uspořádání. U návrhu kulturního stánku věc zvláštní. Avšak nutno autorovi přiznat, že se s tímto problémem vypořádal vcelku dobře. Některými hravými prvky (světlíky-terasa), poněkud posmutnělý až ponurý ráz objektu "prosvětlil" a rozveselil. Lze si také představit, že svazek provozů vinárny a terasy s možností výhledu na vodní plochy a okolní krajinu se může stát pro návštěvníky obce lákadlem, jehož postranním efektem bude propagace ostatních funkcí objektu.
Technicko konstrukční řešení D Navržený konstrukční systém by měl pro typ objektu vyhovět. Sporné je, při rozměrech objektu, použití zdiva stěn z keramických tvarovek tl. 250mm. Tuto skutečnost bych rozhodně doporučil ověřit statickým posudkem. Bohužel je celkové hodnocení ztíženo nedostatkem relevantních technických informací, které bych u diplomové práce očekával rozvinuté do větších detailů.
Formální úroveň D Skladba předložené dokumentace je poněkud chaotická, nepřehledná a těžko uchopitelná. Některé části jsou příliš schématické a náročné pro orientaci. Chybí technický popis. Uvítal bych kóty nebo pomocná měřítka. Grafická úroveň vykazuje také značné rezervy.
Navrhovaná známka
D
Body
64

Otázky

eVSKP id 101811