DRNOVSKÁ, A. Společnost nad Sázavou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Makovský, Zdeněk

Adéla Drnovská Přístup studenta ke zpracování: aktivní, samostatný, svědomitý přístup k práci Celkové hodnocení diplomové práce: velmi dobře / B Slovní hodnocení: Po úvodních analýzách místa, exitujících staveb a stavebního programu zadání si Adéla Drnovská zvolila několik základních východisek, ze kterých vytvořila poměrně jednoduchý a jednoznačný koncept řešení celého zadání. Při další práci a upřesňování konceptu ale narazila na přílišnou komplikovanost kombinování všech dílčích principů. Práci nakonec v závěru pomohlo výrazné zjednodušení v některých aspektech, zejména v řešení venkovních prostor. Dle mého názoru mohl být podobně o něco více zjednodušen v principech také návrh vlastních staveb, a to jak z provozního hlediska, tak co se týče formálního řešení, které na mne působí zejména v návrhu fasád poněkud formalisticky a zbytečně ornamentálně. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 80 Přístup studenta ke zpracování: aktivní, samostatný, svědomitý přístup k práci
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Pechman, Tomáš

Celkově práce dokládá schopnost autorky uplatnit se v architektonické praxi. V některých oblastech by ale měla věnovat zvýšené úsilí při získávání dalších vědomostí a zkušeností, což se týká zejména technických a technologických aspektů navrhování staveb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Celkový koncept návrhu se poměrně zdařile propisuje i do řešení okolních ploch staveb. Zdánlivě jednoduchý formální přepis traktováni staveb do jejich okolí nabízí jasně definované, a přitom dostatečně rozmanité veřejné prostory, které v území na pomezí sídliště a kolonie rodinných domků obvykle citelně chybí. Škoda, že problematické z majetkoprávního hlediska se může ukázat stavění na hranici parcely.
Architektonické řešení B Autorka poměrně sympaticky řeší problematické měřítko půdorysně velkých staveb hrou s opakujícím se motivem „shedových“ střech. Snaha o formální sjednocení všech částí celku opláštěním jednotným materiálem je z mého pohledu podstatně problematičtější, protože různá hustota perforací tohoto materiálu vlastně jen kopíruje „standardní“ členění fasády s okenními otvory pod vnějším opláštěním, což působí trochu samoúčelně.
Provozní řešení B Dispoziční uspořádání je poměrně přehledné a jednoduché, přiměřené jednotlivým funkčním částem. Propisuje se do něj jak původní struktura rekonstruované části, tak traktování odpovídající shedovým střechám. Ve stávajícím stavu i návrhu chybí půdorys suterénu.
Technicko konstrukční řešení D Řešení detailů opláštění celého souboru staveb včetně střešních rovin kompozitními deskami je přiměřeně doloženo v detailech, byť některé důležité věci nejsou úplně dořešeny, jako např. odvodnění úžlabí shedových střech. V průvodní zprávě ani jiné příloze se mi nepodařilo dohledat ani náznak řešení TZB.
Formální úroveň A Grafické zpracování je na velmi dobré úrovni, přesvědčivě je doložen zejména koncept řešení venkovních prostor kolem staveb.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 99979