BOIKO, S. Konverze uvolněných hospodářských objektů zámku, Žďár nad Sázavou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemánková, Helena

Diplomantka navázala na práci předcházejících semestrů, především na analýzy a prověřování potenciálu bývalých hospodářských budov v areálu zámku, v souladu s jejich prostorovými možnostmi, charakterem i s přáními majitelů. Variantní řešení oživení uvolněných objektů autorkou přineslo četné náměty pro dokompletování funkční nabídky k realizovanému muzejnímu využití bývalého pivovaru. Dle zadání se diplomová práce zabývala návrhem výstavních ploch, knihovnou, prostory pro workshopy, kdy prokazovala svůj profesní růst. Poslední etapa práce byla věnována konverzi mlýna na společenský sál se zázemím, pro pořádání konferencí a kulturních akcí. Diplomová práce přinesla i návrh řešení exteriérového nástupního prostoru k revitalizované hospodářské části zámku. Otázky a náměty k obhajobě: Role majitelů průmyslového dědictví, jako aktérů jeho záchrany a revitalizace na příkladu rodiny Kinských.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Studentka se soustředěně zaměřila na splnění zadání diplomové práce – nalezení nového využití uvolněných hospodářských budov v areálu zámku ve Žďáru nad Sázavou,
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Zemánek, Václav

Diplomová práce dosahuje svým účinkem zadaného cíle bez závažných chyb a poskytuje autorce fundamentální východisko pro budoucí výkon profese architektky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Zadání směřuje k revitalizaci hospodářských jedno a dvoupodlažních budov, které často nebývají hlavním předmětem památkové obnovy s výjimkou, kdy dotváří urbanisticky hodnotný historický celek. Soubor budov kláštera ve Ždáru n.Sázavou pojímá autorka na základě podrobného studia zachováním původní objemové struktury s konceptem centrálního dvora. K hmotové struktuře přidává věžový objem na křížení nově vymezených pěších tras. Obnovou sleduje vytvoření nově živého kulturního centra jak uvnitř objektů, tak kohezí nově využitých a organizovaných vnějších veřejných prostor.
Architektonické řešení C Je podřízeno památkové konzervaci většiny vnějších povrchů a otvorů, funkčnímu novému využití jsou podrobeny vnitřní převážně klenuté prostory s jasným funkčním určením a čistým dispozičním řešením. Koncepce je akcentována jednak novou vertikálou v minimalistické formě, vhodně konvenující historické podstatě. Ve veřejném prostoru se vznášející systém sloupy podpíraných membrán podtrhuje vhodně kontrast k historickému prostředí snadno dosažitelnými výrazovými prostředky moderní architektury
Provozní řešení C Je podřízeno nabídce vnitřních prostor k logickému uspořádání místností, se vstupy a pomoc. provozy v jednom i dvou podlažích, s využitím podkroví. Exteriérový provoz je obohacen o propojený veřejný prostor se zachovaným systémem dopravní obsluhy kláštera.
Technicko konstrukční řešení C Je pouze naznačeno, v převážné míře zachovává původní nosnou konstrukční i materiálovou podstatu v klenutých i zakrovených prostorách
Formální úroveň B Znázornění výchozího stavu i navržených úprav je v půdorysech i řezech v normalizované podobě, vizualizace jsou spíše než fotorealistickým obrazem změn pojato uměleckým stylem, nepostrádající emocionální náboj, který ozvláštňuje výslednou formu. Textová část je dostatečně kompletním popisem jak historie, tak návrhu změn. Práce splňuje zadání.
Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 90773