LICHTNEROVÁ, E. OBNOVA CENTRA MĚSTA MIKULOV - Společenské a kulturní centrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Zvolený prostorový koncept, který presentuje vybraný detail urbanistického řešení obnovy města a zejména revitalizace historického jádra města Mikulova je příkladný. Vhodně zvolená náplň domu na náměstí spojená s přestavbou nehodnotných objektů v druhém plánu je „ušita na míru“ limitům historické stavební struktury. Vzájemná propojenost programů umožňující průchod napříč strukturou je novým motivem při revitalizaci historického jádra a jednotlivých domů. Návrh je hodnotný především spojením obsahové náplně a prostorového zhodnocení možnosti propojení náměstí a nově koncipovaného veřejného prostoru v místě Kapucínských zahrad. Výsledné řešení je příkladem zhodnocení historického prostředí aktuálními městskými aktivitami a současně šetrným zachováním stavebně kulturního dědictví města.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Svědomitý přístup k práci, časté konzultace, věcnost řešení, pečlivá příprava presentace
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Pištěk, Petr

Autorka toho chtěla ve svém projektu postihnout a vyřešit příliš mnoho – od teorie dnešní společnosti přes podrobnou historii Mikulova a jeho urbanistické analýzy až po interiér multifunkčního sálu. Ve snaze uplatnit poznatky z obsáhlých předdiplomových prací zřejmě již nezbyla energie na přehlednou a kompletní prezentaci samotného architektonického návrhu, což ztěžuje i jeho hodnocení. Sporná místa projektu možná plynou již z rozhodnutí umístit do vybrané proluky v boční ulici právě kulturní centrum tohoto charakteru. Přesto lze ocenit snahu obnovit, citlivě doplnit a propojit součásti historického jádra.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Záměr zastavět proluku a vytvořit propojení z Náměstí s Kapucínskou ulici a Baštou je přínosným „městským zásahem“. Není však zřejmé, v kterém místě bude pasáž uzavírána – a jak bude její (ne)průchodnost souviset s provozem obou objektů. Otázkou zůstává, zda má Kulturní dům být touto samostatnou budovou s hlavním průčelím do Kapucínské ulice, nebo spíše vnitroblokovou součástí Národního domu se vstupem z náměstí.
Architektonické řešení C Hmotové řešení i propojení výškových úrovní odpovídá kontextu, pozitivní je snaha o měřítkové začlenění sálu a citlivý přístup k obnově stávajících částí. Problematický je hlavní vstup do Kulturního domu, prostor se slepou fasádou a vjezdem do podzemních garáží odpovídá spíše vstupu servisnímu. Otázkou je i účelnost oken do hlavního sálu a reálné zhodnocení deklarovaného výhledu. Lomené střecha hlavního sálu představuje působivý prvek, jeho uplatnění však oslabují rampy pro osvětlení a audio techniku, které rovněž vybočují z jinak poměrně okázalého charakteru interiéru.
Provozní řešení C Bohatý stavební program klade nároky na vyřešení veřejných prostor i zázemí. I přes celkovou přehlednost dispozic jsou sporné či nejasné některé vazby, například vstup do Zrcadlového sálu přímo ze zádveří nebo přístup hendikepovaných osob. Péči by zasloužily i dispoziční detaily, třeba dveře toalet v 1 PP otevírané do chodby.
Technicko konstrukční řešení C V projektu chybí přehledný popis konstrukcí a materiálů, zmíněny jsou jen některé povrchy. Celek vypadá realisticky, bližší zkoumání některých částí vyvolává pochybnosti. V ústředním prostoru celého návrhu, multifunkčním sálu, se jedná o výškově variabilní hlediště a jeviště, resp. flexibilní prvek šaten a balkonu. Nezdá se, že budova s těmito konstrukcemi počítá.
Formální úroveň D I přes eleganci některých obrazových materiálů je nejslabším článkem diplomové práce její prezentace. Průvodní zpráva a grafická příloha se podivně prolínají, nemají ani shodný název na obálce. Materiál postrádá celkové uspořádání, texty titulky a mezititulky, výkresy popisky a legendy, atp. Citelně chybí popis východisek a jednotlivých parametrů návrhu, dostatečná dokumentace současného a navrhované stavu či přehledná mapa s vyznačením ulic a navrhovaných objektů. Řadu základních informací si musíme domýšlet nebo hledat v nestrukturovaných textech, mísící charakteristiku návrhu s historickými kapitolami. Na úkor projektu jsou v úvodu příliš obsáhle představeny části předdiplomích analýz.
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 100041