SELNAROVÁ, E. Obnova struktury městské zástavby v historickém centru Strážnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Mezi výrazné rysy přístupu studentky ke zpracování daného tématu patřil vysoký stupeň samostatnosti a od počátku rozvíjené vlastní představy o koncepci řešení. Autorka předkládá zajímavý koncept rozvoje historické struktury městské zástavby, reflektující potenciál a limity území, využívající uvědoměle základní pravidla a metodické postupy práce projektanta v tomto specifickém oboru. Konečný návrh odpovídá významu území a základnímu úkolu doplnit městskou strukturu dalšími chybějícími objekty maloměstského charakteru. Vykazuje také určitou míru odvahy autorky experimentovat a zkoušet nové. Práce prezentuje koncept návrhu na velmi vysoké úrovni. Silnou stránkou elaborátu jsou graficky znázorněná ideová východiska a koncepční přístup, dokumentující promyšlenost návrhu. Autorka tak jasně deklaruje svoji připravenost pro budoucí samostatnou tvůrčí praxi architekta. Závěrem konstatuji, že práce splňuje základní požadavky kladené na diplomový projekt. Otázky a náměty k obhajobě: 1) Ze situačních výkresů je patrné, že nově navržená zástavba se dotýká pouze části volných nezastavěných pozemků řešeného areálu domova pro seniory. Vysvětlete, proč tomu tak je, a případně zda jste se zabývala v koncepční rovině intenzivnější formou zástavby území. 2) Vychází také materiálové řešení nových objektů z principů tradiční místní architektury, napříkl. zvolená střešní krytina ?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 98 zodpovědný, profesionální, tvůrčí
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Plášil, Jiří

Autorka zde předkládá velmi zdařilou koncepční úvahu o budoucnosti malého moravského města a možnostech budoucího rozvoje jeho stavebně-architektonické struktury. Nesporným kladem je rovněž přímá demonstrace všech myšlenkových pochodů a celého postupu práce téměř v rovině metodického scénáře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autorka velmi přehledně a obsáhle dokumentuje svá východiska i výsledný koncept řešení. Navržená urbanistická struktura je logická, úměrná charakteru místa a funkční.
Architektonické řešení A Vychází jednoznačně z tradičních forem místa, které tvůrčím způsobem přetváří do na výsost soudobého výrazu navržené zástavby. Výsledek nezapře dobu svého vzniku a výrazný rukopis autorky, přitom elegantně zapadá do kontextu okolního prostředí.
Provozní řešení A Autorka přináší jednoduché, racionální, ovšem plně funkční řešení dispozičně-provozního skeletu navržených objektů. Na první pohled až triviální koncept dispozic ve skutečnosti nabízí velmi příjemný a komfortní pobyt svým uživatelům.
Technicko konstrukční řešení A Stavebně-konstrukční koncept navržené zástavby je detailně promyšlený a také detailně a podrobně prezentovaný.
Formální úroveň A Předložený elaborát hodnotím jako velmi kvalitně zpracovaný, strukturovaný a graficky pojednaný. Logicky provádí čtenáře celým konceptem od počátečních analýz až po finální návrh.
Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 100088