DORŇÁKOVÁ, M. Společnost nad Sázavou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Práce na diplomovém projektu se vyznačovala aktivním přístupem a přímočarým vývojem projektu. Koncept návrhu, vytyčený v úvodu semestru, autorka postupně dopracovala do výsledné podoby bez závažných kompromisů či revizí původní myšlenky. Obsah i forma zpracování vykazují celkově vysokou úroveň a realizovatelnost projektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Přístup studentky ke zpracování lze hodnotit jako samostatný a aktivní.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Stehlík, Ondřej

Studentka splnila zadání a prokázala splnění základních problémů profese. V problematice místa se dobře zorientovala, práce je přehledná a srozumitelná. Odpovídá úrovni diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Autorka svým záměrem rozděluje parcelu na dvě části v jasně čitelném konceptu hmoty jako “liniové hranice” dvou světů, který dokládá historickým vývojem lokality v přehledném zobrazení. Jižní část pozemku slouží jako pobytová zahrada pro přilehlé komunitní a denní centrum. Severní je věnována provozní funkci. Diskutabilní se může zdát umístění většiny parkovacích stání uvnitř vlastního pozemku při možnosti využití tří uličních stran. Dochází tak k zmenšení hodnotného pozemku v jádru města na úkor dopravy a odstavných stání. Z přiložené dokumentace není patrná práce s širším okolím nad rámec hranice parcely, vztahy města a komunitního centra, coby veřejné stavby.
Architektonické řešení A Studentka racionálně využívá stávající hmoty objektu. Logickým krokem doplňuje budovu o dostavbu a vytváří objekt odpovídající podobě komunitního centra. Koncept vytváří příjemné přiléhající prostory v jižní zahradě před objektem. Řešení fasád celou hmotu sjednocuje a vytváří kompaktní dojem. Jednotlivé fasády reagují na orientaci ke světovým stranám a potřebám provozu.
Provozní řešení B Z hlediska provozu se rozmístění jednotlivých funkcí s nezávislými vstupy do jednotlivých částí objektu zdá být logické a správně fungující. Autorka pracuje se zónováním objektu v ohledu ke světovým stranám v souladu s konceptem projektu. Pobytové místnosti situuje k jižní fasádě do zahrady před objektem, kde rovněž vytváří volnočasové plochy přilehlým provozním náplním. Z přiložené dokumentace se zdá být nedostatečnou privátnost a bezpečnost venkovního hřiště pro jesle pouhým vymezením nízkou zídkou s živým plotem. Umístění komunitního sálu do prvního podlaží se vzhledem k větší cirkulaci osob se zdá být nevýhodou. Situuování výtahu pro zajištění bezbariérovosti objektu komunitního centra v nejvzdálenějším místě se nejeví jako ideální řešení.
Technicko konstrukční řešení A Odstranění přístaveb a zásah bouracích prací je opodstatněné. Z přiložené dokumentace se jeví jako schopné realizace. Diskutabilní může být důvod zvolení minimální skladby substrátu ve střešní konstrukci.
Formální úroveň B Grafické zpracování je na dobré úrovni. Prezentace konceptu je na velmi dobré úrovni, dostatečně objasňuje hlavní myšlenku a záměr studenta. Pozitivem je snaha autorky podložit hloubku konceptu zpracovaným historickým vývojem města. Zpracování přiložených perspektiv interiéru je vzhledem k diplomové práci formální. Projekt by mohl být doplněn o analýzu referenčích staveb.
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 101800