LACHMAN, P. ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Práce je zpracována formálně na vysoké grafické úrovni, obsahově vykazuje množství nedostatků odpovídajících nedostatku času v poslední fázi zpracování. Součástí zadání od vedoucího práce bylo umožnění zanedbání komplikované legislativy při umisťování stavby v takovémto místě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C Student přistupoval ke zpracování standartním způsobem.
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Havelka, Pavel

Navržený dům skýtá potenciál být kvalitní stavbou, avšak odpovídá zcela jinému zadání a je degradován zejména dispozičním řešením.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení E Stavba je umístěna v cípu mezi vodními plochami na okraji obce Strachotín. Plocha pro umístění stavby byla zvolena studentem na základě obsáhlé analýzy celé oblasti. Projektem se stále jako nit táhne odkaz k „duchu místa“. Já zde ale postrádám odůvodnění proč stavět stavbu zrovna zde, v ploše lokálního biocentra a biokoridoru, které žádnou stavbu neumožňuje. (mokřady, hnízdiště ptáků – prosklená bariéra…)
Architektonické řešení D Architektonický jazyk je velice střídmý, minimalistický až dietně čistý. Stavba naprosto nevyužívá kontext okolí a bylo by ji možné bez problému vyjmout a vsadit, kamkoliv se mi zachce. Tváří se do všech stran stejně, ať už směrem k tisíckrát v projektu zopakovanému jižnímu výhledu na panorama Pálavy, tak i do přilehlého stromořadí na severní straně pozemku. Objekt by spíše vyhovoval zadání kavárna na „miesovské“ téma v abstraktním prostředí.
Provozní řešení E S ohledem na jednoduchost návrhu (proč ne) je provozní řešení nedotažené, lépe řečeno neřešené. Zejména přístupnost 2. nadzemního podlaží pouze po schodišti je nepochopitelná a vše je podřízené snaze o čistotu návrhu. Architekt však není malíř a musí se vypořádat i s těmito problémy. Manželka s kočárkem asi nebude ochotna čekat na zbytek rodiny, až se občerství v kavárně. Dispoziční návrh vykazuje obecně typologické neznalosti (hygienické zázemí atd.)
Technicko konstrukční řešení E Zde vidím také slabinu celého řešení. Prosklená kostka bez účinného vnějšího stínění s plochou betonovou střechou je energetickou bombou. Předsazená střecha nemůže zejména na jihozápadní straně objektu nikdy fungovat. Konstrukční řešení nosných konstrukcí je naproti tomu čisté a srozumitelné.
Formální úroveň B Prezentace projektu je přiměřeně obsáhlá, srozumitelná a graficky na výtečné úrovni.
Navrhovaná známka
D
Body
63

Otázky

eVSKP id 101808