BALAŠČÁKOVÁ, P. Stavba v krajině - Winery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Urbášková, Hana

Koncept WINERY je založen na ohleduplné dominantě, která se bezkonfliktně zapojuje do krajinného rázu a zároveň zdůrazňuje topografické těžiště daného prostoru. Projekt splňuje všechny požadavky na závěrečnou práci a vykazuje schopnost diplomantky architektonicky vyjádřit svůj filosofický záměr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Diplomantka pracovala na své diplomové práci s velkým zaujetím a během práce prokázala tvůrčí invenci.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Menšíková, Naděžda

Předložená práce splňuje všechny nároky na závěrečnou práci magisterského stupně studia architektury. Návrh prezentuje přesvědčivě zadáním požadovanou stavbu v krajině s poměrně citlivým hmotovým i materiálovým řešením. Zážitkem vyhlídky i cesty k „mostu“ obohacuje nabídku zastavení uživatelům procházející stezky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Koncept přímky a hranolu ve vzájemné kolmé poloze přísně vložený opět kolmo k dramaticky stoupajícím vrstevnicím působí na první pohled až formálním dojmem. Přesto zvolená přímá stezka reaguje na proměnlivost terénu počtem i polohou jednotlivých schodů a stává se zážitkem. Hranol na vrcholu nad ní vysoko levituje a získává tak výsostné až dominantní postavení, jak přísluší jeho funkční náplni. Dalším potvrzením přirozeného průběhu terénu je situování obytných chatek.
Architektonické řešení B Zvolená forma i materiálové vyjádření odpovídá funkci jednotlivých objektů i záměru autorky o minimalistické pojetí a nenápadnost v krajině. Přesto most-vinařství i osazení chatek působí ve vizualizaci těžce, hmotně a nepřirozeně vysoko nad terénem
Provozní řešení A Řazení jednotlivých ploch a místností v objektu vinařství odpovídá požadavku technologie provozu, situování vzhledem k terénu a záměru autorky o transparentnost „mostu“, přesto nástup z lávky jako hlavní reprezentativní vstup ústí do nároží skladu. Obytné buňky splňují základní požadavky na přechodné rekreační ubytování, z dokumentace není jasné, jak jsou vytápěny a jak je zajištěn jejich provoz (výměna prádla, úklid..).
Technicko konstrukční řešení A Zvolené konstrukční řešení pro jednotlivé objekty i podlaží je adekvátní návrhu a dispozičnímu členění. V řezech a detailu chybí prokreslení stínění. Ocenitelné je zpracování ekologického konceptu hospodaření s vodou a minimální energetické zátěže lokality.
Formální úroveň A Předložená práce ve všech přílohách dostatečně vypovídá o záměru autorky, dobré orientaci pomáhají názorná schémata řešení a doprovodné texty. Jen u výkresů obytné buňky chybí text i legenda. Zpracování vizualizací je velmi přesvědčivé.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 102419