KOŤOVÁ, M. Stavba v krajině – Winery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Urbášková, Hana

Architektonické a konstrukční řešení prokazuje snahu o dosáhnutí měřítka stavby, která by nenarušila okolní prostředí. Závěrečná práce obsahuje všechny náležitosti a odpovídá požadované úrovni zpracování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 85 Diplomní práce svědčí o zodpovědném přístupu diplomantky ke zpracování zadaného úkolu.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Menšíková, Naděžda

Předložená práce splňuje všechny nároky na závěrečnou práci magisterského stupně studia architektury. Návrh prezentuje přesvědčivě zadáním požadovanou stavbu v krajině s nenápadným hmotovým i materiálovým řešením. Přidáním edukativní složky v podobě vodního muzea i naučné vinice, stejně jako spirituálního prostoru, obohacuje zastavení uživatelům procházející stezky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Koncept dvou průsečnic ve směrech hlavních pohledů dává vznik funkčních ploch v řešeném území a vede návštěvníka naučnými cestami k dalšímu poznání až k vodní ploše. Nenápadnost navržených objektů lze jen tušit z doložených pohledů a řezů, přesvědčivé by bylo určitě zpracování celkové axonometrie.
Architektonické řešení B Forma i materiálové pojetí jednotlivých objektů odpovídá snaze autorky začlenit stavby do krajiny, využít zvoleného konceptu i funkčnímu využití. Otazné je pojetí přesahujících stěn u terasy chatek a zpracování střechy i nádvoří vodního muzea, které je doloženo jen v půdoryse.
Provozní řešení A Rozložení jednotlivých ploch a místností objektu vinařství odpovídá jednak technolo-gii provozu, orientaci ke světovým stranám, jednak jeho formě trojbokého hranolu vycházející z celkového konceptu dvou os. Snad chybí možnost pokračování cesty k vodní nádrži i mimo vlastní objekt v případě jeho uzavření. Jednoduché a srozumitelné dispoziční řešení chatek a vodního muzea naplňuje záměr vlastní funkce.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukční řešení pro jednotlivé objekty i podlaží odpovídá lokalitě, vlastnostem terénu, dispozičnímu členění i záměru autorky. Ocenitelné je promyšlené zpracování ekologického konceptu hospodaření s vodou a minimální energetické zátěže lokality.
Formální úroveň B Přílohy svým zpracováním dostatečně dokumentují záměr autorky, včetně schémat řešení. Jen u výkresů vodního muzea by pomohla vizualizace, půdorys spirituálního prostoru postrádá správné zakreslení schodiště/stupňů (výstupní čáry). Průvodní zpráva a popisy výkresů obsahují nejednotné označení podlaží/suterén (přízemí).
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 100048