BURYŠEK, A. Možnosti úpravy osobního vozidla pro řízení osobou tělesně postiženou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Rasch, František

Bakalářská práce pana Buryška se zabývá možností úpravy osobního vozidla pro řízení osobou tělesně postiženou. Celá bakalářská práce je logicky a přehledně členěna. Lze říci, že práce splnila zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Drápal, Lubomír

Pan Adam Buryšek zpracoval dané téma v rozsahu, odpovídajícím požadavkům zadání. Bakalářská práce nadto obsahuje i výtah z legislativních norem České republiky, přímo souvisejích s popisovaným tématem. Celá práce je přehledně členěna do logicky na sebe navazujících kapitol.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20962