FÜLL, D. Monopol integrovaný do 3D textilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Cupal, Miroslav

Student David Füll se ve své práci zabývá monopólovou anténou integrovanou do 3D textilie. V práci je prezentován návrh všesměrové verze antény a dvou verzí směrových. Směrových verzí antény je docíleno pomocí parabolického zrcadla a kombinací parabolického zrcadla a direktorů. Monopol je realizován jako zakončení SMA konektoru. Další prvky jsou realizovány pomocí vodivé nitě, u které nebyly stanoveny parametry ani zdůvodněn její výběr. Byly vyrobeny dva vzorky antén a změřeny jejich vlastnosti. Student dále simuloval vliv různých materiálů v blízkosti antény na její parametry. Práce je rozdělena do šesti kapitol, jejichž pořadí a náplň působí místy zmatečně. Zejména kapitoly 2, 3 a 4 jsou psány velmi zmatečně. Například kapitola s názvem Úprava směrových vlastností monopolové antény předchází návrhu antény. V kapitole dvě se student věnuje možnostem napájení monopólu jen velmi povrchně a následně volí přímé zakončení SMA konektoru. Práce také obsahuje velké množství překlepů, nepřesností a pravopisných chyb. Zadání práce považuji za splněné. S ohledem na přístup k práci a kvalitu práce hodnotím 75 body/C.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Kufa, Martin

Posudek vypracoval Ing. Martin Kufa, Ph.D z firmy CommScope. Viz přiložený PDF soubor.

Navrhovaná známka
C
Body
72

eVSKP id 102205