KÁŇA, V. Automatizované měření charakteristik dvojbranů v DC, AC a časové oblasti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Šotner, Roman

Úkolem studenta bylo vytvoření měřícího pracoviště a ovládacího SW v LabView pro automatizované měření charakteristik dvojbranů v AC, DC a časové oblasti. Teoretická část práce je velmi obsáhlá. Základní operace a nutné funkce jsou celkem dobře vysvětleny. Praktická část práce a reálné experimentální výsledky jsou velmi omezeny na několik oblastí (příklad AC měření kmitočtové charakteristiky s pochybnou kalibrací – velká chyba v propustném pásmu, DC převodní charakteristiky testovacího RC článku). Z textu práce není jasné, zda bylo ověřeno vše, co je žádáno zadáním. Samotný RC článek je dost omezený příklad, např. pro DC měření (mohla zde být přidána např. dioda pro záměrné omezení DC charakteristiky). Část diskutující zařízení pro přepínání měřící procedury je psána velice chvatně a nedbale s mnoha gramatickými chybami. V práci jsou místy některé formulace velmi nejasné a nepřesné (nevhodná volba slov a termínů). Ověření činnosti procedur a testů je popsáno (většinou pouze povrchně) nevýrazně a sporadicky. V práci mi chybí obrázky a snímky výsledného prostředí v LabView (jak blokového uspořádání finálního programu(ů), tak i uživatelského prostředí). Tyto výsledky jsou celkem zásadní pro konstatování, zda byly zadané úkoly splněny a měřící procedury úspěšně zprovozněny. Proto doporučuji doložit výsledky a činnost procedur (print screeny obrazovky) komisi v prezentaci. DPS v příloze vykazuje jisté konstrukční problémy. Formální stránka je celkem zanedbána. Některé obrázky nemají valnou kvalitu (např. obr. 10 – svorky, uzly, zkrat, rámečky kolem obrázků, apod.). Podobně i text práce vykazuje gramatické a formální chyby (překlepy, chybějící slova; zápisy některých rovnic nejsou v pořádku – indexy, apod.). Nejsou vysvětleny některé zkratky v textu (po první zmínce) ani v rejstříku. Bohužel jsem práci neobdržel v dostatečném předstihu před termínem odevzdání ke kontrole a nemohl popsané skutečnosti nijak ovlivnit. Student docházel do laboratoře a systematicky pracoval, některá měření jsem viděl v provozu. Kvalita rukopisu podle mne zcela neodráží skutečně vykonanou práci a student tento aspekt celkem podcenil.

Navrhovaná známka
D
Body
61

Posudek oponenta

Hruboš, Zdeněk

viz posudek v pdf

Navrhovaná známka
D
Body
60

eVSKP id 102216