VÁCLAVÍK, T. Návrh a dispoziční uspořádání vysokotlaké čerpací stanice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Habán, Vladimír

Diplomant pracoval samostatně, orientoval se v zadané problematice. Úzce spolupracoval s f. HYDROSYSTEM project a.s. V rámci DP vypracoval výkresovou dokumentaci čerpací stanice, zabýval se výpočty průtoků a tlaků a mechanismem odstraňování okují. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení udělit autorovi titul strojní inženýr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Franc, Zdeněk

Tématem diplomové práce je odstraňování okují vysokotlakým vodním paprskem v procesu válcování za tepla. Jedná se o praktickou aplikaci vysokotlakého hydraulického systému. Diplomant nejdříve navrhl typy trysek pro jednotlivá ostřiková místa. Následně podle odběrového diagramu určil potřebné parametry čerpací stanice s akumulací. Jako zdroj tlakové vody použil plunžrová čerpadla. Pro čerpací stanici zpracoval projektovou dokumentaci v tomto rozsahu: stavební podklady, specifikaci strojů, zařízení a montážního materiálu a realizační výkresovou dokumentaci. Rozsah diplomové práce je komplexní. Diplomant nastudoval problematiku tvorby a odstraňování okují v procesu válcování za tepla. Pro soustavu ostřikových míst navrhl kompletní a funkční hydraulický systém. Při zpracování zadání pracoval diplomant metodicky správně. Parametry jednotlivých strojů a zařízení jsou stanoveny rovněž správně. Diplomant při návrhu hydraulického systému vzal v úvahu všechny provozní stavy a všechny nutné podmínky pro funkčnost navrženého zařízení. Například nízkotlaká část čerpací stanice je dimenzována nejen pro hlavní spotřebiče, ale také včetně nutných vedlejších odběrů (průtok vody pro praní filtru, pro chlazení plunžrových čerpadel, pro zavodnění trysek atd.). Výkresová dokumentace a specifikace je zpracována velmi podrobně a bylo by ji možné použít při realizaci investiční akce. K textu diplomové práce nemám závažnější připomínku, pouze některá konstatování by mohl diplomant zdůvodnit technickými argumenty (více viz dotazy). K výkresové dokumentaci mám pouze dílčí připomínky formálního charakteru. - Na některých výkresech je nevhodně zvolena tloušťka čar, detaily jsou slité a je malý rozdíl mezi tenkou a silnou čárou. - Označení pozic je potřeba vytáhnout mimo plochu řezu podlahou (výkresy HS-001-223-002 a 003). - V půdorysu na výkrese HS-001-013-001 chybí označení kabelového kanálu pro větší přehlednost členění podlahy. - Na potrubí chybí armatury pro vypouštění a odvzdušnění. Celkově hodnotím práci velmi kladně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20966