SOLDÁN, J. Výroba krytu dmychadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Císařová, Michaela

Student Josef Soldán přistoupil k vypracování své práce velmi zodpovědně, pracoval aktivně a samostatně. Kladně hodnotím především jeho iniciativu v grafickém zpracování práce, návrhu řešení daného problému nad rámec práce. Rozsah a provedení práce zcela odpovídá stanovenému zadání, doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řiháček, Jan

Bakalářská práce předkládá návrh technologického postupu při výrobě krytu dmychadla. Úvod práce je věnován teoretickému základu, na který navazuje popis jednotlivých metod ohýbání a použitelných strojů. V praktické části práce je dále proveden výrobní návrh včetně základních výpočtů podložených numerickou simulací MKP. Práce je uspořádána logicky, i když by obsah mohl být členěn vhodněji. Taktéž postrádám v rozboru zadání bližší informace o materiálu a rozměrech vyráběného dílce, jež jsou uvedeny až v samotném návrhu řešení. V závěru práce autor poukazuje na malou míru shody při zjišťování závislosti ohýbací síla – dráha nástroje za pomocí základních vztahů a numerické simulace a nastiňuje možnost experimentálního ověření zmíněné závislosti. Řeší ovšem pouze snímání síly. Mezi další nedostatky patří krom občasných překlepů např.: - na str. 18 jsou v legendě vzorce 7 užity špatné jednotky, - na str. 20 je legenda obr. 18 psaná anglicky, jakož i na str. 39 v obr. 41, - nevhodně zpracovaná tab. 12 na str. 35. Přes uvedené nedostatky lze konstatovat, že je práce na výborné úrovni a splnila požadavky zadání. Kladně hodnotím především praktickou část návrhu výroby dílce, která svým zpracováním přesahuje rámec běžné bakalářské práce daného studijního programu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101225