DRÁBKOVÁ, K. Biopolymery produkované halofilními bakteriemi a jejich role ve stresové odpovědi prokaryotických buněk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Obruča, Stanislav

Kateřina Drábková se ve své bakalářské práci věnovala isolaci a charakterizaci extracelulárního polysacharidu extrémně halofilní Archae. Musím ji pochválit za její aktivní a zodpovědný přístup k práci a schopnost překonávat experimentální obtíže. V rámci své práce dokázala propojit chemickou charakterizaci složitého biologického materiálu a posouzení jeho biologické role v rámci stresové odolnosti vůči širokému spektru stresorů. Své výsledky a pracovní postupy průběžně diskutovala a konzultovala. Při zpracování textové části práce studentka prokázala schopnost kompilace odborného textu se všemi náležitostmi a to včetně práce se zahraniční odbornou literaturou. Dále bych rád ocenil její zodpovědnost a pracovitost, kdy všechny úpravy textu a korektury prováděla neprodleně a včas odevzdávala ke kontrole. Celkový dojem z experimentální i textové části bakalářské práce je proto velice pozitivní. Proto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využití poznatků z literatury A
Studium literatury a její zpracování A
Splnění požadavků zadání A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Turková, Kristýna

Předložená bakalářská práce je pečlivě zpracovaná, přesto by se autorka měla vyvarovat popisování metodiky v části Výsledky, která slouží pouze k uvedení a zhodnocení výsledků (kap. 4.2.). Dále, některé tabulky a obrázky jsou samostatně nevypovídající, a tak nesrozumitelné. Je pak nutné zpětně dohledávat v textu, co je v tabulce příp. na obrázku uvedeno (např. Obrázek 3 , Obrázek 5, atd.). Na druhou stranu vysoce kladně hodnotím velké množství experimentální práce, které přesahuje nároky kladené na bakalářskou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 97808