BALAŽOVIČOVÁ, N. Bezpečnost probiotik používaných v potravinách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Španová, Alena

Studentka přistupovala k řešení úkolů bakalářské práce aktivně, se zájmem o řešenou problematiku. Co se týče experimentální části práce, musela zvládnout řadu náročných technik, což se jí podařilo. Požadavky zadání byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Využití poznatků z literatury B
Studium literatury a její zpracování B
Využívání konzultací při řešení práce A
Závěry práce a jejich formulace B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rittich, Bohuslav

Úvod a teoretická část bakalářské práce shrnuje poznatky o bezpečnosti probiotik používaných v potravinách. V experimentální části bakalářské práce studentka zvládla řadu náročných experimentálních metod. Z mléčného výrobku Actimel izolovala DNA s použitím magnetických částic. Pomocí polymerázové reakce (PCR) potvrdila přítomnost bakteriální DNA pro doménu Bacteria, rod Lactobacillus a druh Lactobacillus casei, což je v souladu s údaji uváděnými výrobcem. Studentka splnila požadavky zadání; závěr práce je však příliš stručný.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Logické členění práce A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 99735