BEDNAŘÍK, P. Zápustkové kování ozubeného kola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Štroner, Marek

Autor k dané práci Zápustkové kování ozubeného kola přistupoval zodpovědně a svědomitě. Na zadaném tématu pracoval samostatně a využíval konzultací a literárních citací uvedených v závěru práce. Práce je obohacena řadou obrázků, přičemž samozřejmě nechybí i výkresová dokumentace navrhnutého nástroje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lidmila, Zdeněk

Úkolem Petra Bednaříka bylo zpracovat návrh postupu výroby ozubeného kola zápustkovým kováním. Po úvodní rozvaze a posouzení technologičnosti tvaru výrobku, zpracoval student literární studii zaměřenou na zápustkové kování. Na jejím podkladě pak navrhl výkres zápustkového výkovku ozubeného kola, kovací zápustky a potřebné strojní zařízení. Cíle bakalářské práce tak byly splněny. Bakalářská práce je logicky uspořádána. Vlastní tvůrčí práci předchází shrnutí literárních, technologických a teoretických podkladů o kování se zaměřením na kování v zápustkách. Shromážděné údaje jsou pak využívány ke konkrétnímu řešení zadané problematiky. Po formální, grafické a stylistické stránce je bakalářská práce na relativně dobré úrovni. V textu se však vyskytují věcné a formální chyby, např.: • na výkrese ozubeného kola, č.v. BP 2017 01 01 chybí kóty a výkres nekoresponduje ani s výkresem upravené součásti na obr.19, • na str. 13 je chybně konstatováno: "Součást tedy bude vyráběna zápustkovým kováním na výstředníkovém lisu" • v kap. 2.2, pojednávající o kovacích strojích, jsou nepřesné, zmatené a chybné údaje, např. poslední věta odstavce se vtahuje pouze k hydraulickým lisům, které se ale pro kování v zápustkách nepoužívají, • na str. 17 se uvádí, že v odporové peci je polotovar ohříván elektrickým odporem, • na str. 18 je chybně uvedeno, že "dělící rovina výkovku určuje pozici blány", • poloměry zaoblení zápustkového výkovku uvedené v kapitole 3.2 neodpovídají normě, • objem opalu polotovaru (3%) neodpovídá zvolenému indukčnímu ohřevu, • pro výpočet síly potřebné na ostřižení výronku, (kap. 3.6) není možné vycházet ze vztahu, který se užívá pro stříhání plechu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 100433