BULVA, O. Aktivní protéza dolní končetiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Balogh, Jaroslav

Student Ondřej Bulva ve své diplomové práci navrhnul a realizoval aktivní protézu dolní končetiny. Výsledný produkt kombinuje znalosti a zkušenosti zejména v oblasti biomedicíny a elektrotechniky s výrazným přesahem do mechaniky, konstrukce a funkčního designu. Vyzdvihnout zaslouží zejména akvizice signálů, jejich zpracování a následné využití pro řízení protézy. Vysoká přidaná hodnota je i ve zhodnocení poznatků z vývoje pro další využití. Student pracoval samostatně a s využitím dostupné literatury a zdrojů informací. Po formální stránce práce obsahuje celou řadu nedostatků, zejména seznam literatury a popis grafů by zasloužil větší pozornost. Důvodem pro tyto nedostatky je domluva s vedoucím práce, že prioritou bude vylepšení funkčnosti prototypu na maximální možnou míru i za cenu možných nedostatků textové části práce. Celkově je tato diplomová práce svým rozsahem vysoce nadstandardní a i přes uvedené nedostatky ji hodnotím výborně A/93 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Harabiš, Vratislav

Student se měl ve své práci zabývat návrhem a realizací prototypu aktivní protézy dolní končetiny. Předložená práce má rozsah 76 stran a je členěná do 14 kapitol. V teoretické části práce student popisuje anatomii dolní končetiny, mechaniku chůze, typy prováděných amputací dolních končetin a také typy protéz dolních končetin. V praktické části student podrobně rozebírá návrh aktivní protézy dolní končetiny. Její pohyb je odvozován a řízen na základě snímání parametrů ze zdravé nohy. Jedná se o EMG signál, akcelerometry, gyroskop, taktilní čidla pro stanovení zatížení chodidla a úhel kolenního kloubu. Tyto signály jsou zpracovány pomocí DSP a řízení protézy je realizováno pomocí Arduino MEGA. Rovněž byl vytvořen prototyp protézy, který slouží pro ověření funkčnosti navrhovaných postupů. Celý návrh i řešení se zdá funkční i přes některé nedostatky prototypu. Nicméně tyto nedostatky vychází z technologického omezení při tvorbě prototypu, protože se ukazuje, že by bylo potřeba použít robustnější a výkonnější pohonné jednotky, což by ale celý prototyp neúměrně prodražily. Rovněž je dosti náročné navrhnout mechaniku tak, aby vše fungovalo s minimálním třením. Tyto problémy již dalece přesahují rozsah diplomové práce. Po formální stránce je práce na průměrné úrovni. Členění do jednotlivých kapitol není moc přehledné. Například kapitola 6.1 obsahuje podkapitolu 6.1.1, která obsahuje tři podkapitoly čtvrté úrovně a dále následuje kapitola 6.2. Rovněž chybí odsazení u odstavců a řada obrázků není v textu odkazována. Seznam literatury neodpovídá citační normě, protože publikace bývají očíslovaná v hranatých závorkách, nepoužívá se tučného písma, u online zdrojů se udává datum citace a citace se řadí podle abecedy. Přes uvedené nedostatky považuji zadání práce za splněné v celém rozsahu a navrhuji celkové hodnocení 80/B.

Navrhovaná známka
B
Body
80

eVSKP id 102409