HAD, F. Komprese signálů EKG nasnímaných pomocí mobilního zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Němcová, Andrea

Student se ve své práci zabývá kompresí signálů EKG nasnímaných pomocí mobilního zařízení. V rámci teoretické části DP student popsal důležitost komprese u mobilního monitorování a uvedl některé bezeztrátové a ztrátové kompresní algoritmy. V praktické části student podrobně popsal, implementoval a otestoval pokročilý algoritmus pro kompresi využívající vlnkovou transformaci a SPIHT. Oceňuji zejména popis rekonstrukce signálu, který takto podrobně není publikován v žádném dostupném zdroji. Kromě toho student vytvořil svůj vlastní bezeztrátový algoritmus využívající kombinaci formátu PNG a proudového kódování. Oba algoritmy byly testovány na 50 signálech z databáze MIT-BIH Compression Test Database. U metody využívající WT a SPIHT byl testován vliv typu vlnky a stupně rozkladu na kvalitu a rychlost komprese. Optimalizována byla rovněž délka bufferu. Na základě testování bylo vybráno optimální nastavení algoritmu. V této části práce bych uvítala srozumitelnější porovnání výsledků algoritmů pro ztrátovou kompresi s realizovaným algoritmem SPIHT. Nový algoritmus nedosahuje takové efektivity komprese jako SPIHT, což se u bezeztrátového algoritmu dalo očekávat. Na druhou stranu je tento algoritmus o řád rychlejší než SPIHT. Pomocí záznamníku EKG s integrovaným akcelerometrem student nasnímal 21 signálů při různých činnostech. Na těchto signálech pak byly znovu otestovány oba kompresní algoritmy, doporučeno optimální nastavení a výsledky porovnány s testováním na standardní databázi. Student také navrhl a otestoval metodiku pro kompresi EKG řízenou mírou aktivity člověka (signály z akcelerometru). Oceňuji aktivní přístup studenta k práci, obsáhlost a originalitu praktické části. Bezeztrátový algoritmus a GUI pro oba kompresní algoritmy byly vytvořeno nad rámec zadání DP. Zároveň musím podotknout, že práce obsahuje formální a stylistické chyby a na některé zdroje v práci je chybně odkazováno. Zadání práce bylo splněno.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Vítek, Martin

Student nastudoval a v práci popsal problematiku bezeztrátové a ztrátové komprese signálů EKG přičemž se důkladněji zaměřil na algoritmus SPIHT. Tento algoritmus realizoval, optimalizoval celou řadu jeho parametrů a otestoval jej na dvou databázích. Ve finále použil signál z akcelerometru pro řízení komprese signálu EKG. Program opatřil jednoduchým grafickým rozhraním. Zadání diplomové práce tak považuji bezezbytku za splněné. Po formální stránce je práce na průměrné úrovni. Práce má od úvodu po závěr solidních 63 stran a obsahuje 19 zdrojů literatury. Vytknout musím zejména nekonzistentní odsazování prvních řádků odstavců napříč prací (např. v kap. 6.1.1 není odsazen žádný odstavec). Kapitoly první úrovně nezačínají vždy na nové stránce. V práci se také vyskytují překlepy (např. v nadpisu obr. 12). Naopak oceňuji skutečnost, že student sám realizoval sofistikovaný a pokročilý algoritmus SPIHT a vytvořil vlastní zajímavou databázi záznamů EKG a dat z akcelerometru snímaných při různých činnostech pomocí zařízení FAROS. Celkově práci hodnotím stupněm velmi dobře / B.

Navrhovaná známka
B
Body
85

eVSKP id 102350