BRABLECOVÁ, P. Optimalizace zdanění právnické osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Svirák, Pavel

Bakalářská práce ve své podstatě naplňuje stanovené cíle. U daného subjektu byly navrženy některé možné další varianty optimalizace daňové povinnosti společnosti. Ne u všech však bude možné jejich konkrétní aplikace. Bude záležet při jejich eventuální akceptaci i na nutných výdajích.. Doporučená otázka: Má společnost dostatek finančních prostředků pro realizaci předložených dalších možností optimalizace (např. rezervy atd.)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Boučková, Larisa

Studentka je schopna interpretovat dosažené znalosti ze studia na Fakultě podnikatelské do praxe a odborně je formulovat. Nabyté znalosti umí aplikovat i prakticky do skutečné problematiky společnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103150