TULIS, J. Návrh jednoúčelového stroje pro vrtání a obrážení plastového výlisku a následné lisování vnitřního mechanismu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Knoflíček, Radek

Jedná se o zdařilou závěrečnou práci, která byla řešena pro zadavatele z praxe. Výsledky plně odpovídají zadání a jsou zcela využitelné pro okamžitou aplikaci v praxi. Kriticky hodnotí dosavadní způsoby výroby vybrané komponenty z hlediska technicko-technologického a DP nalézá nová řešení v oblasti konstrukce jednoúčelového výrobního stroje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pavlík, Jan

Předložená diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem jednoúčelového stroje pro opracování plastového výlisku a montáž mechaniky. Práce je uspořádána přehledně a logicky, kdy autor provádí rešerši některých vhodných komponent potřebných pro zástavby do jednoúčelového zařízení. Realizuje jak výpočtové určení některých potřebných veličin (síla, výkony, atd.), tak i experimentální určení pomocí přípravků k tomu vyrobených. Autor v práci rozpracovává do plného 3D modelu dvě varianty zařízení a to plně automatickou a poloautomatickou. Tyto za pomocí vhodných metod porovnává a vytipovává perspektivní variantu pro detailní zpracování. Touto variantou je automatická verze zařízení, pro tuto autor dále zpracovává analýzu rizik a výrobní dokumentaci. Práce je zpracována na velmi vysoké úrovni a to jak z hlediska rozsahu, tak i obsahu. Je srozumitelná, vhodně doplněná obrázky a to jak citovanými tak především z vlastní produkce. Prací doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100922