FOJTL, M. Výpočet aerodynamických charakteristik nosiče pro nízkou oběžnou dráhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Popela, Robert

Student zpracoval diplomovou práci na velmi specifické a složité téma navazující na výzkumné aktivity ústavu. Vzhledem k zamření práce se musel seznámit s velkým množstvím teoretických znalostí mimo běžné učivo magisterského studia. Toto zvládl a velmi dobře se zorientoval v oblasti koncepce provozu nosičů na nízkou oběžnou dráhu. Seznámil se rovněž detailně s termodynamikou ohřevu krytů užitečného zatížení. Ověřil výpočetní nástroje, kriticky zhodnotil jejich schopnost simulovat dané procesy ve srovnání s analytickými metodami a tunelovým experimentem. Následně provedl výpočet pro koncept dodaný soukromou firmou.Téma student zpravoval velmi samostatně, se zájmem o problematiku a práce je výborná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Navrátil, Jan

Diplomant vypracoval závěrečnou práci, ve které se zabývá aerodynamickou a termální analýzou nosiče na nízkou oběžnou dráhu. V úvodní části práce se diplomant věnuje popisu typické trajektorie letu nosiče a uvádí zde také nezbytnou teorii výpočtu potřebných aerodynamických a termodynamických veličin. Zde mám výtku ke vztahu 2.9, kdy jednotky veličin uvedené přímo ve vztahu snižují jeho přehlednost. Student dále provedl testovací úlohu, ve které se věnoval zhodnocení vlivu velikosti výpočetní sítě a modelů turbulence na výsledky CFD analýzy. Na základě výsledků této úlohy vybral vhodné nastavení řešiče pro další výpočty. S uvedenými závěry souhlasím. Na základě srovnání lehkých nosičů byl proveden návrh geometrie nosiče pro dané rozměry a hmotnost platícího zatížení. Výběr kritických režimů letu z hlediska tepelného zatížení byl proveden z několika vybraných bodů trajektorie letu, jejichž volba je dostatečně dobře zdůvodněna. Kritické režimy byly nalezeny na základě CFD výpočtů na 2D geometrii. K této volbě mám výhrady, jelikož dle mého názoru mohl být výběr režimů proveden pomocí analytického výpočtu s využitím v práci uvedených vztahů. Navíc diplomant použil analytické výsledky ke zhodnocení správnosti numericky získaných dat. Mohl si tedy ušetřit značné množství CFD výpočtů a provézt detailnější CFD analýzu pouze pro vybrané kritické režimy. Pro zjištěné kritické režimy byly provedeny další CFD výpočty s využitím osově symetrického modelu, kde také diplomant porovnává výsledky na dvou typech výpočetní sítě. Přínos těchto výpočtů v porovnání s již spočítaným je diskutabilní. Chybí zde také znázornění proudového pole okolo celého modelu nosiče. Diplomant také neuvedl získané hodnoty aerodynamických sil, zejména odporu, v uvažovaných bodech trajektorie letu. V obou použitých CFD modelech (2D a osově symetrický) není jasné, zda diplomant věnoval pozornost správnému zachycení mezní vrstvy (jak rychlostní, tak teplotní). V závěru student shrnuje dosažené výsledky a zmiňuje špatnou konvergenci výpočtu ve vysoce nadzvukové oblasti proudění. Chybí zde zhodnocení aerodynamických vlastností dáného návrhu geometrie nosiče a případné doporučení pro změny. Z pohledu grafického mám menší výtku k hůře čitelné legendě u vizualizací výsledků CFD výpočtů. Z jazykového hlediska kazí dojem občasné podivné formulace vět (např. „Tyto pokročilé systémy nejsou přesně gravitační obrat.“ – str. 11, další na str. 34). Při hodnocení práce je nutné přihlédnout k faktu, že se diplomant věnoval tématu, které není na Leteckém ústavu běžně řešeno. Musel se také naučit pracovat s výpočetním nástrojem, který je ve výuce probírán spíše okrajově. Přes veškeré výtky, které jsem uvedl, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 96722