STROMSKÝ, T. Studium únavových vlastností hořčíkové slitiny AZ31 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Podrábský, Tomáš

Student vypracoval bakalářskou práci samotatně. Kromě některých věcných a formálních nedostatků, lze hodotit přístup řešení k dané problematice kladně

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Věchet, Stanislav

Hlavním cílem předložené bakalářské práce bylo zhodnocení únavových vlastností studované hořčíkové slitiny v nízkocyklové i vysokocyklové oblasti. V práci je dále diskutována problematika výroby, tepelného zpracování a použití v průmyslu vybraných hořčíkových slitin. Student splnil požadavky zadaného tématu. Práce má dobrou odbornou úroveň, její kvalitu ale snižuje celá řada překlepů a mnohých stylistických nepřesnotí, za všechny viz např. třetí bod na straně 25. Na závěr je možno konstatovat, že student prokázal schopnost samostatné práce, a proto předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 32477