IVANČO, R. Zkoušky plechu ve strojírenské praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Milan

Bakalář profesního zaměření splnil cíle a zadání bakalářské práce. V práci promítl řadu metod zkoušení plechů a to i v rámci rešerše, kdy využíval i nejnovější zahraniční literaturu.V rámci experimentální části práce se po konzultaci s vedoucím BP provedl Erichsenovu zkoušku u tří druhů plechů z výrobní praxe, které si sám obstaral a tyto vyhodnotil.Jednalo se o plechy DC06+ZE(0,7 mm), CR430LA+GI/GA50-U (1,2mm), CR 30LA+GI/GA50-U (1,4 mm).Po dohodě s vedoucím BP byla experimentální část BP rozšířena o přípravek pro laboratorní zkoušení hlubotažnosti tenkých plechů, avšak malých rozměrů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Štroner, Marek

Bakalář splnil požadavky a cíle zadání bakalářské práce. Po provedení rozsáhlé literární rešerše bylo přistoupeno k experimentální části práce s výstupem vyhodnocení vzorků za pomocí Erichsenovy zkoušky DC06+ZE(0,7 mm), CR430LA+GI/GA50-U (1,2mm), CR 30LA+GI/GA50-U (1,4 mm). Zkoumané plechy ve všech třech variantách se dle ČSN hodí k tváření za studena-tažením. Dalším přínosem v návaznosti na literární rešerši zpracoval autor levnější variantu Erichsenovy zkoušky, avšak zaměřenou na malé vzorky a tenké plechy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100684