BARAN, O. Návrh výroby skenovacího přípravku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Jedná se o práci řešící návrh, rozbor, konstrukci a problematiku výroby skenovacího přípravku. Teoretická část práce je zaměřena na historii, princip a charakteristiku týkající se oblasti upínacích přípravků. Součástí teorie je rovněž charakteristika aditivních technologií Rapid Prototyping (nejvíce aplikované aditivní metody) a rozbor aditivní technologie spojené s popisem aplikované metody Fused Deposition Modeling, která byla použita pro výrobu skenovacího přípravku. Praktická část práce se zabývá tvorbou 3D modelu skenovacího přípravku (počítačové modelování v parametrickém CAD programu Autodesk Inventor, kontrola výstupních dat) a jeho výrobou pomocí 3D tiskárny uPrint. Poslední část práce je věnována celkovému sestavení modelu skenovacího přípravku, jak z dílů tisknutých, tak z dílů kupovaných (spojovací materiál), nebo dílů vyrobených pomocí technologie třískového obrábění s využitím běžných konvenčních strojů. Práce je ukončena zhodnocením výroby modelu skenovacího přípravku (vyčíslení nákladů spojených s výrobou) s následnou diskusí, která za zamýšlí nad možnými změnami a inovacemi jednotlivých částí přípravku. Student získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích. Získané informace maximálně zužitkoval v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci student čerpal z literárních, převážně však z elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení bakalářské práce postupoval student správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že student splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sliwková, Petra

Studentem předložená bakalářská práce se zabývá návrhem, výrobou a montáží prototypu skenovacího přípravku. Práce obsahuje nepřesnosti, např. sa dostáváme, str. 11. Práce je zpracována v souladu se zadáním a splňuje náležitosti dané příslušnými předpisy pro vysokoškolské kvalifikační práce. Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101211