KLEPÁČOVÁ, I. Detekce biomarkerů pomocí elektrochemických metod mikrofluidickým čipem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Neužil, Pavel

Hodnocení práce: splnění zadání E, metodologie C, ústní prezentace práce D, text diplomové práce D, celkové hodnocení B-C. Detailní posudek vedoucího je přiložen. Z hlediska hodnocení podle standardů VUT v Brně je nutné konstatovat, že popisu vlastní činnosti studentky jsou věnovány jen kapitoly 5 – 7. Vlastní přínos studentky je pouze v kapitolách 5 a 6, v kapitole 7 není žádné měření, které by studentka vykonala. Proto je tato práce na mezi akceptovatelnosti pro magisterské studium. Z výše uvedeného důvodu lze diplomovou práci hodnotit maximálně stupněm E. Studentka Ivana Klepáčová pracovala na své diplomové práci o rok déle, než je obvyklé. I přes rok času navíc studentka splnila zadání jen částečně. Kromě toho i přes upozornění vedoucího práce studentka vedoucímu neumožnila si práci projít před jejím odevzdáním a je v ní tudíž řada překlepů, nepřesností až nesmyslů. Dále studentka používala nevhodné slangové výrazy. Práce je psaná na poslední chvíli a vypadá podle toho. Vlastní práce studentky: Kapitola 1 – 4: Úvodní kapitoly Kapitola 5: výroba PDMS byla vesměs provedená studentkou, testování s pomocí pana Holuba. Kapitola 6: práce je vypracovaná vesměs studentkou s menší pomocí studentů. Kapitola 7: měření pomocí Autolabu dělala vesměs Hanka Kinclová s pomocí studentky, měření lock-in zesilovačem Dr. Hrdý.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Posudek oponenta

Svoboda, Ondřej

Předložená diplomová práce se zabývá detekcí biomarkerů pomocí elektrochemických metod na mikrofluidním čipu. Biomarker PSA byl zvolen relevantně, ovšem uvítal bych více vysvětlenou motivaci, proč byl v této práci zvolen konkrétně tento. Jinak je teoretická část sepsána vcelku přehledně a dostatečně obsáhle. Seznam literatury čítající 75 zdrojů je pro diplomovou práci dostačující. Výskyt překlepů nepřesahuje přijatelnou mez. Praktická část je popsána obsáhle, některá schémata by ovšem bylo vhodné uvést dříve. U obrázků postrádám měřítko. V práci se některé části a obrázky (např. 6-2, 6-9) vyskytují nadbytečně bez relevantního přínosu čtenáři. Bylo by rovněž vhodné sjednotit prezentaci profilometrických výsledků pro jednotlivé čipy (grafy nebo tabulky). Celkově působí práce poněkud chaoticky, jsou zde velmi obsáhle popisovány postupy, jejichž reálné použití bylo následně vyvráceno. Nicméně je evidentní, že byly dosažené reálné výsledky, vykazující impakt ve svém oboru. Práci považuji za průměrnou a hodnotím stupněm C/70 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 101299