SIKORA, M. Detekce slow-rate DDoS útoků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Blažek, Petr

Student pracoval na diplomové práci samostatně a pravidelně konzultoval výsledky. Dle zadání student vytvořil program, který detekuje a filtruje vybrané slow-rate DDoS útoky. Cíle práce považuji za splněné. Po formální stránce je práce na dobré úrovni s minimálním počtem gramatických a typografických chyb.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Frolka, Jakub

Diplomová práce se zabývá detekcí tzv. pomalých DDOS útoků. V práci je uvedena potřebná teorie i dobře popsán nově vytvořený nástroj, pouze bych vytknul několik formálních nedostatků, hovorových výrazů a překlepů. Práci považuji za zdařilou, a na dobré odborné úrovni. Velkou nevýhodou vidím v tom, že vytvořenou aplikaci není možné spustit tzv. „na pozadí“, jelikož i při ukončení terminálového okna dojde k ukončení aplikace a tím ji není možné nasadit v reálném prostředí. Další nevýhodou vidím nutnost rekompilace při upravování parametrů detekcí. Dále mi v práci chybí podrobnější informace o verzích balíčků, které jsou potřeba, nebo byly použity, pro kompilaci. Navrhuji hodnocení B - 88b.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 102006