BÁRTŮ, J. Analýza mechanického namáhání při zkratu ve vzduchem izolovaném rozváděči vn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Orságová, Jaroslava

Tato diplomová práce se zabývá modelováním magnetického pole v okolí vodičů protékaných zkratovým proudem. Cílem je zhodnocení silových – dynamických účinků zkratového proudu na jednotlivé části proudovodné dráhy v rozváděči vn. V první části práce se autor po krátkém teoretickém úvodu věnuje především popisu a verifikaci použitého modelovacího nástroje. Dále uvádí popis modelovaného zařízení – rozváděče vn - a také možnosti tvarových a materiálových zjednodušení u jednotlivých zařízení tak, aby výsledný model odpovídal reálným podmínkám a přitom nezvyšoval neúměrně dobu výpočtu. V poslední části jsou prezentovány již jednotlivé modely a výsledné rozložení dymanických sil včetně jejich zhodnocení. V závěru práce je vše shrnuto a doplněno informací o zdrojových souborech jednotlivých modelů. Práce je provedena na vysoké grafické úrovni a je zřejmé, že autor odvedl značné množství práce - že se důkladně seznámil jak s programy pro modelování polí, tak s teorií mechanických účinků protékajícího proudu. To prokazoval i svým systematickým a odpovědným přístupem k řešení zadaného tématu, kterým se prezentoval během diplomních seminářů. Po formální stránce by se však práci dalo lecos vytknout: typografické chyby a chybějící interpunkce v textech s rovnicemi, nejednotná symbolika v úvodních kapitolách, chybějící číslování rovnic v kapitole 4 a nebo poněkud minimalistická kapitola 2, která naprosto nezapadá do kontextu práce. Přes uvedené formální nedostatky je nutno konstantovat, že diplomová práce Jana Bártů splnila zadání ve všech bodech a autorův vlastní přínos, spočívající v podrobné analýze vzájemného silového působení jednotlivých komponent rozváděče během zkratu, je v ní velmi dobře patrný.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Bajánek, Tomáš

Předložená práce se zabývá mechanickými poměry ve vzduchem izolovaném rozvaděči při poruchovém stavu - krátkém spojení, tzv. zkratu. Cílem práce bylo provést analýzu vzájemného působení proudovodných komponent rozvaděče při třífázovém zkratu, přičemž byl kladen důraz na oblast vakuového vypínače a jeho částí podstatných z pohledu rozvaděče jako celku. Po úvodu, kde autor shrnuje příčiny mechanického namáhání v rozvaděči během zkratu a způsob jejich analýzy, je provedena napřed analýza zjednodušeného modelu. Zde autor porovnává výsledky dosažené simulačním prostředkem Ansys Maxwell a analyticky výpočtem; tyto výsledky se shodují s dostatečnou přesností. Dále je, po dostatečném úvodu do problematiky vzduchem izolovaných rozvaděčů VN přikročeno k podrobné analýze namáhání vypínačů VD4 různých jmenovitých parametrů jako celku i s důrazem na kontaktní systém. Nakonec je analyzována konstrukce vypínače s lineárním průběhem proudovodné dráhy, jako alternativní řešení. Práce je přehledně strukturována a její jednotlivé části logicky navazují. Dosažené výsledky jsou prezentovány přehledně a s důrazem na podstatu věci. Jazyková stránka práce je na velmi dobré úrovni a kvalitní je i grafické zpracování. V textu je v různých částech chybně uvedena jednotka pro jmenovitý zkratový proud vypínače jako kV, přičemž správně je kA. Z kontextu však vyplývá, že jde o překlep, nikoliv důsledek nesprávného pochopení problematiky. Technika vzduchem izolovaných rozvaděčů se s ohledem na velmi dlouhou požadovanou živostnost zařízení a délku vývojových cyklů dá označit za konzervativní a mnohé konstrukce nezřídka kopírují předešlá ověřená řešení. Podrobná analýza skutečných poměrů v zařízení pak otevírá možnosti budoucí optimalizaci, která musí být vždy velmi dobře podložena. Tomu také odpovídá použitá literatura, která zahrnuje jak normativní podklady, tak práce z dané oblasti tématicky příbuzné. Informace z literatury autor shrnuje a přidává rozsáhlý vlastní příspěvek, čímž tvoří originální práci, která byla vypracována v úzké spolupráci s tradiční průmyslovou společností. Práce svým rozsahem a zpracováním plní všechny náležitosti a požadavky zadání. Práci doporučuji k obhajobě

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 102543