SEDLÁKOVÁ, K. Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Petr

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Weiterová, Monika

Diplomantka splnila všechny body zadání. Práce je velmi aktuální, protože reaguje na aktuální nedostatky při výběru a řízení dodavatelů. Navrhované fuzzy modely jsou aplikovatelné i u jiných firem nejen pro maloobchody zabývající se prodejem potravinářského zboží.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100253