HAVLÍKOVÁ, P. Rozvoj obchodních aktivit podniku E-lékárna Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimberová, Iveta

Autorka svým řešením dle mého názoru splnila vytýčené cíle. Z pohledu plnění cíle bych pouze doporučila více konkretizovat navýšení tržeb vzhledem k analýze tržeb předchozích období. Mám doplňující otázky: 1) V jaké výši byly tržby za předchozí období? O kolik % se předpokládá nárůst tržeb souvisejícíh s vašimi návrhy? 2) Kde vidíte kritický bod realizace vašeho návrhu? A jak ho budete řešit v rámci systému kontroly ve společnosti?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle práce byly splněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup a zvolené metody jsou adekvátní vzhledem k řešenému problému.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autorka správně identifikovala klíčové příležitosti a hrozby, vyvodila důsledky, závěry a opatření.
Praktická využitelnost výsledků B Práce řeší praktický problém rozvoje obchodních aktivit.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Vyhovuje požadavkům na tento typ práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Vyhovuje požadavkům.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kopeček, Jindřich

Autorka práce provedla analýzu současného stavu podniku. Svou analýzu vysvětlila a výsledky interpretovala. V návrhové části namodelovala možný vliv rozšíření obchodních aktivit do oblasti e-commerce. Dle analýzy se jeví inovace zavedením e-shopu ekonomicky výhodná. Navržené postupy zřízení a propagace e-shopu e-lekarnabrno.cz jsou dobře popsány a budou prakticky využity.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 103496