ZAVADILOVÁ, V. Aplikace projektového řízení na proces osvojení nového produktu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Smolíková, Lenka

Diplomová práce aplikuje nástroje a metody projektového řízení na proces osvojení nového výrobku. Autorka analyzovala postup projektového řízení, identifikovala slabá místa a následně navrhla opatření na jejich snížení. Otázka k obhajobě: 1. Uveďte, čemu by se v budoucnu měl projektový manažer při realizaci podobného projektu vyhnout (co by měl eliminovat).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Novotný, Miroslav

Diplomová práce naplňuje požadovanou strukturu kde na první obsáhlou teoretickou část navazuje analytická část reálného případu. V této části autorka upozorňuje na kritická místa a na závěr navrhuje jejich možnou eliminaci pomocí podpůrných metod. Navržené metody mohou být aplikovány v praxi přímo ve společnosti Meopta - optika, s.r.o. pro efektivnější řízení budoucích projektů nejen v režimu osvojení ale i ve vývojových projektech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103355